Hva lærer du?

I dette programmet vil du lære om oppbygning, utvikling og bruk av datasystemer. Du vil lære både om maskinvare og om programvare. Når du er ferdig med studiet vil du ha kompetanse som gjør deg istand til å være med å utvikle store og komplekse datasystemer.

Etter at du har fullført bachelor i Informatikk: programmering og systemarkitektur, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har kunnskaper om programvares, datamaskiners og datanetts oppbygging, virkemåte og sikkerhet, og hvordan slike systemer utvikles:

 • Du har noe dybdekunnskaper i hvordan store datasystemer modelleres, programmeres, valideres og vedlikeholdes.
 • Du har dybdekunnskaper innen enten programmering, operativsystemer/datakommunikasjon eller det teoretiske grunnlaget for programmering.
 • Du kjenner datateknologiens muligheter og begrensninger.
 • Du forstår datasystemers rolle i bedrifter og samfunn.
 • Du forstår grunnleggende prinsipper innen informatikk generelt og programvareutvikling spesielt, og kan bruke dette som basis for tilegnelse av kunnskap om nye teknologier og verktøy.
 • Du kjenner til teori om gruppe- og prosjektarbeid i forbindelse med utvikling av datasystemer.

Ferdigheter

Du kan utvikle og programmere middels store datasystemer og følge med på fagets utvikling:

 • Du kan lage effektive og sikre programmer og programmer av god kvalitet.
 • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy, og lett lære deg å bruke nye verktøy.
 • Du behersker å sette deg inn i en problemstilling innen et anvendelsesområde, og du kan rådgi systemeiere om hva og hvordan oppgaver bør løses i et datasystem.
 • Du kan arbeide med systemutvikling både selvstendig og i grupper og du kan, etter noe videre utdanning og/eller praksis, lede slike grupper.
 • Du behersker å lese, forstå og kommunisere relevant fagstoff og sette deg inn i nye aspekter av faget.

Generell kompetanse

Du kan reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 26. okt. 2016 19:36