Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i internasjonale studier gir deg grunnkompetanse innenfor statsvitenskap, historie, folkerett og økonomi samt fordypning i ett av disse fagene. Du får også innsikt i hvordan disse fagene kan spille sammen i analyse av globalisering og internasjonale forhold.

Kunnskaper

Etter endt studium har du kunnskapen som trengs for å:

 • Redegjøre for særtrekk og fellestrekk ved fagene statsvitenskap, historie, jus og økonom.
 • Diskutere forhold som påvirker maktrelasjoner, konflikt og samarbeid mellom stater, transnasjonale selskaper og sivilsamfunn.
 • Forstå og formulere historiske sammenhenger mellom politiske, økonomiske og kulturelle utviklingsforløp i verden de siste fem hundre år.
 • Beskrive folkeretten kilder og virkemåte og dens samspill med norsk rett.
 • Forstå økonomiske modeller og teorier om internasjonal handel, internasjonal arbeidsdeling og internasjonale faktorbevegelser.
 • Redegjøre for fagdebatten om globalisering og forklare dette fenomenets framvekst og konsekvenser på ulike samfunnsområder.

Ferdigheter

Etter endt studium kan du:

 • Finne fram til og sette deg inn i relevant faglitteratur, utforme og vurdere problemstillinger innenfor programmets fagområder, og anvende ulike metoder for innsamling og analyse av et relevant datamateriale.
 • Anvende teoretiske begreper og modeller for å analysere faglige problemstillinger.
 • Integrere kunnskap fra flere fag og omsette den til praktisk rådgivning under tidspress.
 • Organisere, planlegge og gjennomføre et større faglig arbeid innenfor gitt frister, alene og i samhandling med andre.
 • Formidle faglig innsikt på en klar og ryddig måte, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

Etter endt studium er du:

 • Øvet i å tilegne deg og bruke ny kunnskap på tvers av tradisjonelle fagdisipliner.
 • Innforstått med vitenskapelige normer som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet.
 • Bevisst skillet mellom kunnskap og egne meninger.
 • Undersøkende og kritisk i din holdning til kunnskap og øvet i å gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte.
 • Klar over etiske problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk og formidling av forskningsresultater.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 14:57