Hva lærer du?

En master i kjemi gir deg kompetanse og ferdigheter som gjør deg godt forberedt på et yrkesliv som kjemiker.

Studiet gir deg inngående ferdigheter i fagområdets sentrale eksperimentelle og teoretiske metoder slik at du kan arbeide selvstendig i henhold til vitenskapelige og etiske standarder. Du får også utvidet erfaring med kommunikasjon og samarbeid.

Etter at du har fullført master i Kjemi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har dyp forståelse for prinsipper, metoder og teorier innen et valgt fagområde:

 • Du har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Du har solid kunnskap om eksperimentelle teknikker og tolkning av resultater innen fagområdet, inkludert feilkilder og usikkerhet.
 • Du har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • Du kan analysere og resonere på høyt nivå.
 • Du har det faglige grunnlaget for å undervise kjemi på universitets- og høyskolenivå.

Ferdigheter

Du har avanserte ferdigheter i å kunne utforske kjemiske systemer og prosesser i laboratoriet og i naturen:

 • Du kan planlegge og utføre selvstendig arbeid og ta en aktiv rolle i gjennomføringen av nye oppgaver.
 • Du kan vurdere kritisk egne og andres arbeider, inkludert vitenskapelig litteratur, og er bevisst og kritisk til kilder og litteraturreferanser.
 • Du forstår samspillet mellom vitenskapelig teori og eksperiment.
 • Du behersker et utvalg av teoretiske og eksperimentelle metoder og verktøy innen fagområdet, og kjenner deres muligheter og begrensninger.
 • Du kan dokumentere forskningsarbeidet gjennom journalføring og relevant grunnlagsmateriale.
 • Du kan sammenstille forskningsarbeidet i en større oppgave der resultatene settes i sammenheng med fagfeltet.
 • Du har høy bevissthet om problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, kjenner regelverk for HMS og kan jobbe i henhold til gjeldende retnignslinjer for sitt fagfelt.

Du kan anvende relevant modellering og statistiske metoder for å planlegge forsøk og analysere og kritisk vurdere data:

 • Du kan gjøre relevante beregninger av kjemiske systemer og bruke det matematiske språket for å forstå og beskrive kjemiske prinsipper.
 • Du kan tolke, evaluere og sammenstille kjemisk informasjon og data og sammenligne egne funn med vitenskapelig litteratur.
 • Du kan anvende dataverktøy og relevante data- og simuleringsprogrammer.
 • Du kan vurdere kvaliteten av egne forskningsresultater og beregninger.

Generell kompetanse

Du kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du kan overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du kan finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan søke ny informasjon og videreutvikle din kunnskap.

Du kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til eksperter fra andre disipliner og allmenheten:

 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.
 • Du kan formidle resultater fra undersøkelser muntlig og skriftlig til ulike målgrupper.
 • Du kan delta i vitenskapelige diskusjoner med respekt og åpenhet for andre fagområder og være førende i tverrfaglig arbeid med eksperter fra andre disipliner.

Læringsutbytte for deg som startet på studiet høsten 2017 eller tidligere.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 8. feb. 2018 16:00