Hvorfor velge denne retningen?

Batterier, levende celler og det tomme rommet mellom stjernene – overalt foregår det kjemiske reaksjoner vi kan beregne og måle nøyaktig. En del molekyler er for farlige til å eksperimentere med. Da kan vi i stedet gjøre simuleringer. Høres dette interessant ut, er teoretisk og fysikalsk kjemi retningen for deg.

Velger du teoretisk og og fysikalsk kjemi får du en tverrfaglig masterutdanning i grenselandet mellom kjemi, biokjemi, materialvitenskap, fysikk, matematikk og informasjonsteknologi. Du lærer hvordan materien oppfører seg på atom- og molekylnivå, hvordan denne oppførselen bestemmer materiens mikroskopiske og makroskopiske egenskaper, og hvordan kjemiske reaksjoner foregår. Teoretisk og fysikalsk kjemi er studiet av selve grunnlaget for faget kjemi.

Mye av forskningen vår er rettet mot aktuelle problemstillinger innen klima og miljø, materialvitenskap og livsvitenskap. Ved å kombinere den matematiske rigiditeten til den fysikalske og teoretiske kjemien med de praktiske utfordringene det er å finne materialer med helt nye egenskaper, å forstå alle de kjemiske reaksjoner som skjer i lufta rundt oss eller å forstå hvordan legemiddelmolekyler beveger seg rundt i kroppens celler, kan vi finne nye og viktige løsninger.

Vår forståelse av materien bygger på fysikkens prinsipper. Kunnskap om matematikk er en fordel. Nysgjerrighet og arbeidsglede er andre nyttige egenskaper. Som masterstudent hos oss blir du del av en forskergruppe. Noen av oss arbeider med instrumenter, som avanserte massespektrometre, lys-, synkrotron- og nøytronspredning teknikker, NMR-spektroskoper, elektronmikroskoper og lasere, mens andre bruker og skriver egne datamaskinprogrammer for å beskrive struktur og egenskaper til molekyler og materialer ved hjelp av kvantemekanikk, klassisk mekanikk og statistisk mekanikk. Ofte kombinerer vi eksperimentelle undersøkelser med teoretiske beregninger på noen av verdens mest kraftfulle supercomputere.

Vi er i stand til å prediktere egenskapene til molekyler og materialer, noen ganger før de er laget i laboratoriet. Vi kan beregne og måle nøyaktig hvordan kjemiske reaksjoner foregår i batterier, i levende celler eller i det tomme rommet mellom stjernene, og vi kan simulere egenskapene til atomer, molekyler og nanostrukturer som vi helst ikke vil ha i laboratoriet (pga. giftighet eller eksplosivitet) eller som befinner seg steder vi aldri kommer (f.eks. i det kraftige magnetfeltet ved en nøytronstjerne). Vi studerer hvordan molekyler, polymerer og proteiner folder seg og spontant setter seg sammen gjennom ”self-assembly” til intrikate nanostrukturer som kan brukes i medisinske anvendelser. Ved hjelp av kraftige røntgen- og nøytronstråler på internasjonale forskningssentre, kan vi ”filme” hvordan disse strukturene opptrer og beveger seg på skalaer fra noen få Ångstrøm, nanometer, til over mikrometer.  Vi kan til og med måle og modellere transport av materie gjennom cellemembraner. Modellene våre kan altså beskrive kjemiske og biologiske systemer med alt fra ett enkelt atom til millioner av atomer, såkalte multiskala-modeller.

Med fysikalsk og teoretisk kjemi får du en skolering som gjør deg attraktive for et bredt spekter av arbeidsmarkedet, både innen offentlig virksomhet og i industrien – ofte utenom kjemi i snever forstand. En masterkandidat som har arbeidet med avanserte vitenskapelige instrumenter, får gjerne jobb i offentlige eller private institutter og laboratorier. Masterkandidater med bakgrunn i polymer- og kolloidkjemi får gjerne jobb innen norsk industri, i alt fra legemiddel til malingsindustri.

Som masterkandidat i teoretisk kjemi har du ervervet deg ferdigheter i programmering som gjør deg konkurransedyktige i IT-bransjen så vel som innen finanssektoren.

Publisert 22. des. 2016 12:55 - Sist endret 29. juni 2017 19:29