Hvorfor velge denne retningen?

Har du lyst til å bidra til å utvikle nye og bedre materialer? Vil du være med på å utvikle miljøvennlige løsninger innen fornybar energi? Med en master i uorganisk kjemi og materialkjemi kan du fordype deg i teknologiutvikling innen eksempelvis brenselsceller, solcellematerialer, katalysatorer eller magnetiske materialer.  

Uorganisk kjemi og materialkjemi er et bredt felt som inkluderer syntese, karakterisering og teoretisk forståelse av faste forbindelser. Sentralt er koblingene mellom krystallstruktur og egenskaper med fokus på anvendelse. Forbindelsene, materialene, strekker seg fra avanserte keramer og legeringer til stoffer bestående av både organiske og uorganiske byggesteiner. Vi lager materialene i den formen som er best egnet for å fremme egenskapene som er i fokus, enten for å få mer fundamental innsikt i materialet, eller for å gjøre materialet mer anvendbart, eller for å lage nye forbindelser med nye kombinasjoner av egenskaper. Vi prioriterer derfor stor bredde i syntese; fra tettsintrede keramer, enkrystaller, belegg/filmer og membraner, til nano-partikler og -pulvere. Mulighetene innen karakterisering og modellering er tilsvarende store.

Som masterstudent blir du del av en av våre forskningsgrupper. Forskningsgruppene arbeider med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til temaer som brenselceller, batterier, katalysatorer, sensorer, solcellematerialer, magnetiske materialer og mye mer. En fellesnevner er nye og bedre materialer innen miljø- og klimavennlig energiteknologi. Forskningsgruppene er aktive innen en rekke større nasjonale satsninger på disse områdene og har godt samarbeid med faglige- og industrielle miljøer i større deler av verden. Dette gir muligheter for utenlandsopphold og for industrisamarbeid i løpet av masterstudiet.

De fleste av våre studenter får arbeid innen forskning og utvikling i det private næringsliv, eller som forskere ved forskningsinstitutter og universiteter, til dels etter videre forskerutdanning med avsluttet PhD-grad.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 29. juni 2017 18:21