Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i klassiske språk:

Kunnskap

 • har gode språklige ferdigheter i gresk eller latin
 • har kunnskap om latinsk eller gresk grammatikk
 • kan oversette til og fra gresk eller latin og være bevisst utfordringer som oversettelse av antikke tekster byr på
 • kan lese og tolke tekster på gresk eller latin innenfor forskjellige sjangere (for eksempel lyrikk, epos, historiske tekster, drama, fiksjonsprosa) og har kjennskap til deres historiske og kulturelle kontekst
 • kjenner til bruk av kommentarverk og fortolkningsproblematikk knyttet til overlevering og forståelse av tekstene

Ferdigheter

 • kan sette greske eller latinske tekster inn i deres språklige, litterære, kulturelle og historiske sammenhenger, samt reflektere over disse
 • kan treffe faglig begrunnede valg utfra egen refleksjon og kan justere sine valg etter veiledning
 • kan finne fram i og vurdere kildemateriale på gresk eller latin
 • kan orientere seg i sekundærlitteratur om klassiske språk
 • kan gjøre rede for klassiskfilologiske tekstfortolkninger både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • kjenner til krav om akademisk redelighet og kan bruke sitat- og kildehenvisninger korrekt i arbeid med klassiskfilologiske spørsmål
 • kan planlegge og styre sine studier og arbeide med både oversettelser, grammatikk og tekstfortolkning
 • kan arbeide reflektert med klassiskfilologiske problemstillinger alene, samt utveksle meninger og fakta i et faglig fellesskap med sine medstudenter
 • kjenner til faglig utvikling gjennom studier av kommentarverk på enten gresk eller latin
Publisert 29. mai 2015 09:57 - Sist endret 22. nov. 2017 13:41