Hva lærer du?

En kandidat fra studieretning for kuratering, kritikk og modernismens kulturarv har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen kuratering og utstillingsproduksjon, kulturarvsfeltet, kulturminnestudier og kunstkritikk
 • har kunnskaper om kritiske og analytiske tilnærminger til kunstverk, kunstkritikk, utstillinger og bevaringsproblematikk
 • har avansert kunnskap om kunsthistoriske teorier og metoder og om kunstfeltets samfunnsmessige relevans og aktualitet i dag,
 • har spesialisert innsikt innen et avgrenset felt, som kan være ett eller flere kunstverk eller byggverk, en utstilling, et motiv eller tema, eller en undersøkelse med utgangspunkt i en teoretisk eller kunsthistorisk problemstilling
 • kan formulere og besvare aktuelle problemstillinger ved hjelp av teorier og metoder innen kunsthistorie og visuelle studier, og analysere og forholde seg kritisk til disse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og anvende aktuelle teorier og metoder innen kuratering og kulturminnestudier formulert i en større prosjektrapport
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset vitenskapelig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer, og bruke aktuelle teorier og metoder i faget
 • har innsyn i det å kuratere og planlegge kunstutstillinger gjennom reelle eller fiktive prosjekter, eller i problemstillinger knyttet til bevaring av moderne kulturminner
 • kan forholde seg selvstendig og analytisk til kunsthistoriske framstillinger og bruke dem til å utvikle egne resonnementer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante kunsthistoriske fag-,og yrkesetiske problemstillinger
 • kan anvende kunsthistoriske kunnskaper og ferdigheter på avanserte oppgaver eller prosjekter innenfor kuratering eller kulturminnevern
 • kan formidle omfattende kunnskap om kunsthistoriske temaer og kunnskap om faget generelt til fagfolk og til offentligheten
 • kan bidra til nye måter å forstå og arbeide med kuratering eller kulturminnevern på
 • kan anvende sin kunnskap på nye kunsthistoriske områder og bidra til utvikling av kunsthistorisk empiri og teori innenfor et faglig fellesskap
 • kan reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til for eksempel eierskap og personlige og økonomiske forhold

   

Publisert 6. sep. 2018 11:52 - Sist endret 5. des. 2018 11:41