Oppbygging og gjennomføring

Studieretning kuratering, kritikk og modernismens kulturarv består av 120 studiepoeng:

 • Oppgaveseminar: 10 studiepoeng
 • Teori og metode: 10 studiepoeng
 • Innføring i kritikk, kunstinstitusjoner, samfunn og praksis: 10 studiepoeng
 • Valgfrie emner: 30 studiepoeng
 • Prosjektemne i kuratering/modernismens kulturarv: 30 studiepoeng
 • Mastergradsessay i kuratering/modernismens kulturarv: 30 studiepoeng
4. semester
3. semester KUN4900 – Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv
2. semester KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier  (anbefalt emne) / utenlandsopphold Valgfritt emne / utenlandsopphold Valgfritt emne / utenlandsopphold
1. semester KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Første semester

I første semester tar du 30 studiepoeng obligatoriske emner, KUN4014, KUN4030 og KUN4251:

KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv

Emnet deles inn i to faser:

 • Fase 1: Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving. Introduksjon til masterstudiet som er felles for programmets to studieretninger (felles med første del avKUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving). Studentene leser fellespensum om å skrive masteroppgave (250 s).
 • Fase 2: Fordypning i praksisfelt og prosjektutvikling. Studentene velger hvilken praksisretning de ønsker å fordype seg i
  • 1) kuratering av kunstutstillinger, eller
  • 2) bevaring av modernismens kulturarv.

Studentene leser et innføringspensum til fordypningen/praksisretningen de har valgt (500 s), og et selvvalgt pensum om mulig emne til mastergradsessayet (250 s).

Eksamen på emnet er en prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen legges til senere grunn for arbeidet med henholdsvis oppgave/rapport og essay i emnene KUN4900 og KUN4190.

KUN4030 – Faghistorie og metode

Emnet er felles for programmets to studieretninger.

KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis

Emnet er todelt:

 • Del 1 gir en bred innføring i samfunnets kunstinstitusjoner og kunstfeltet. 
 • Del 2 gir en praktisk og teoretisk innføring i kunstkritikk. I begge deler leser studentene et fellespensum (hvert på 500 s).

Emnet har obligatoriske aktiviteter og avsluttende eksamen.

Merk at KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarvKUN4030 – Faghistorie og metode og KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis kun går i høstsemesteret. Merk også at dersom du har hatt opptak til masterprogrammet i kunsthistorie tidligere, men ikke fullført og får opptak på nytt, må du likevel ta KUN4014, KUN4900 og KUN4190.

Andre semester

I andre semester reiser du på utveksling eller tar valgfrie fordypningsemner.

Valgfrie fordypningsemner

Valgfrie emner er emner med kode som begynner med KUN4 på oversikten over instituttets emner. Noen av disse emnene tilbys ved Det norske institutt i Roma.

Du kan også hente emner fra et annet studieprogram på masternivå i samråd med veileder. Relevante emner er blant andre LIT4461 – Kjønn og estetikk og MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis. Hvis det er hensiktsmessig for deg å ta emner fra et annet studieprogram, må du søke særskilt til program for kunsthistorie og visuelle studier om dette.

KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier anbefalt valgfritt emne. Emnet er knyttet til den fordypning/praksisretning som du har valgt: 1) kuratering av kunstutstillinger eller 2) bevaring av modernismens kulturarv.

Tredje semester

KUN4900 Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv:

Arbeidet med prosjektemnet bygger på prosjektbeskrivelsen som du har utarbeidet som del av emnet KUN4014.

I dette emnet skal du utvikle og ferdigstille en prosjektrapport relatert til din fordypning i enten kuratering eller bevaring av modernismens kulturarv. Studenter som fordyper seg i kuratering skal skrive en prosjektrapport basert på en utstillingside. Studenter som fordyper seg i modernismens bevaring skal skrive en prosjektrapport om et felt og problem innen bevaring av moderne arkitektur

Emnet inkluderer prosjektarbeid i tilknytning til enten en ekstern institusjon eller et internt prosjekt ved IFIKK.

Fjerde semester

KUN4190 Mastergradsessay i kuratering/modernismens kulturarv: Emnet består av et vitenskapelig kunsthistorisk essay/masteroppgave på 35-45 s. Essayet/oppgaven bygger på prosjektbeskrivelsen som du har utarbeidet som del av emnet KUN4014.

Eksamen: mastergradsessay og muntlig eksamen.

Utveksling

Vi anbefaler at utveksling legges til andre semester. Les mer om utvekslingsmuligheter. Vi hjelper deg også med å legge opp et studieløp som passer for deg.

Deltidsstudier

Masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning kuratering, kritikk og modernismens kulturarv egner seg ikke som deltidsstudie. Det kan likevel være mulig å ha en lavere studieprogresjon i deler av studiet. Det er ikke mulig å ha redusert studieprogresjon de semestrene du tar KUN4900 – Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv og KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv. Studenter som studerer med redusert progresjon må være tilgjengelige på dagtid, da flere av emnene i studiet krever oppmøte i undervisningen. 

Hvis du trenger veiledning til hvordan legge opp et studieløp med redusert studieprogresjon, ta kontakt med studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Regelverket for redusert studieprogresjon

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning kuratering, kritikk og modernismens kulturarv

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. sep. 2018 11:52 - Sist endret 14. okt. 2020 13:34