Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om medienes innhold, produsenter og publikum og om medienes framvekst, strukturer og prosesser gjennom et tverrvitenskapelig studium av kulturelle, sosiale, estetiske, tekniske, politiske og økonomiske aspekter ved medier og kommunikasjon
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset mediefaglig område
 • kan utføre et selvstendig forskningsarbeid av empirisk og/eller teoretisk art
 • har inngående kunnskap om medievitenskaplig teori og metode fra både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor medievitenskaplige fagfelt
 • kan analysere medievitenskaplige problemstillinger med utgangspunkt i medienes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for og analysere utvalgte medievitenskapelige forskningsområder, forskningstradisjoner, teorier og metoder, i lys av innsikter fra både samfunnsfag og humaniora
 • kan på en kritisk og uavhengig måte identifisere og vurdere relevante medievitenskaplige forskningsmetoder til egen bruk og hvordan de er brukt av andre
 • kan identifisere, lese, vurdere, sammenfatte og kritisk diskutere medieforskning
 • kan skriftlig og muntlig formidling og argumentasjon
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig medievitenskapelig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over de etiske sidene ved egen og andres medievitenskapelige forskning
 • kan bidra til innovasjonsprosesser innenfor medie- og kommunikasjonsfeltet
 • kan analysere, presentere og argumentere vitenskapelig, både muntlig og skriftlig, med bruk av medievitenskapens terminologi og sjangre
 • kan gi og motta kritikk av prosjektplaner og akademiske arbeider
 • kan formidle avansert kunnskap om egen og andres medieforskning
 • kan redegjøre for og diskutere medievitenskapelige problemstillinger med fagfolk og i offentligheten

Tidligere avlagte master- og hovedoppgaver ved Institutt for medier og kommunikasjon vil gi deg et godt inntrykk av de faglige mulighetene dette programmet gir deg:

Ressurser

Forskning ved Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. mars 2020 13:18