Hva lærer du?

I dette studiet konsentrerer du deg om de mekaniske aspektene ved problemer. Du får et solid grunnlag i mekanikk, og et godt grunnlag i matematikk, numerikk og informatikk, og du får mulighet til å fordype deg i en av fagets mange spesialiseringer.

Etter at du har fullført Master i fluidmekanikk, har du oppnådd:

Kunnskaper

  • Du har spesialisert og oppdatert kunnskap innenfor ett av hovedfeltene til programmet: fluid-, faststoff-, kontinuumsmekanikk.
  • Du har du solide kunnskaper i et bredt spekter av metoder og teknikker basert på mekanikk og kan bruke dem for analyse og problemløsning. En bred faglig bakgrunn er nødvendig for at du kan velge egnede metoder for arbeidet med masterprosjektet og for problemer du vil møte i arbeidslivet. Metodene vil typisk være matematiske, numeriske eller eksperimentelle.

Ferdigheter

  • Du kan sette deg inn i kompliserte praktiske problemer, presisere problemstillingen matematisk og finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder, og eventuelt eksperimentelle metoder.
  • Du har god forståelse for sammenhengen mellom en konkret problemstilling og den matematiske modellen som beskriver problemet. Mange masterprosjekter tar utgangspunkt i et praktisk problem og gir deg trening i å vurdere hvor egnet en matematisk modell er for problemstillingen.

Generell kompetanse

  • Du kan formulere deg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig. Under arbeidet med masteroppgaven får du tilbakemelding på både form og innhold av ditt skriftlige arbeid. Ved den avsluttende masterhøringen presenterer du dine resultater og diskuterer dem med ekstern og intern sensor. I en rekke masteremner inngår det prosjektarbeid som gir deg trening i skriftlig og muntlig presentasjon.
  • Du kan samarbeide, også på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.  Du har faglig innsikt og helhetsforståelse og evner å diskutere og kommunisere faglige problemstillinger på ulike presisjonsnivåer. Dette er avgjørende i arbeidslivet der du vil samarbeide med andre fagspesialister som økonomer, jurister, ingeniører og leger.
Publisert 22. des. 2016 10:32 - Sist endret 14. okt. 2019 14:49