Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om og oversikt over musikkhistorien tilknyttet klassisk musikk og jazz/pop/rock med sentrale problemstillinger og utviklingsprosesser.
 • har bred kunnskap om og oversikt over tradisjonell musikkteori, lydlære og musikkproduksjon
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen ett eller flere av musikkvitenskapens delområder.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor musikkvitenskapens ulike delområder ved å finne og bruke primær- og sekundærkilder
 • har kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt fag

Ferdigheter

Kandidaten

 • har ferdigheter innen akademisk skriving og kan uttrykke seg muntlig og skriftlig med godt språk og riktig bruk av fagterminologi
 • kan anvende musikkteoretisk og musikkhistorisk kunnskap på å analysere og reflektere over problemstillinger knyttet til ulike typer musikk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen musikkarrangering og samspill samt akademisk skriftlig og muntlig fremstilling, og justere denne under veiledning
 • kan finne og vurdere musikkvitenskapelig forskning og teori relevant for eget arbeid, og vurdere kilder kritisk
 • har grunnleggende ferdigheter på et instrument og kan anvende dette i samspill med andre
 • kan arrangere musikk ved hjelp av nyere eller mer tradisjonelle teknikker
 • har gode ferdigheter i å anvende gehøret i analyse og praktisk arbeid med musikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i etiske problemstillinger innen musikkvitenskapen og musikkfeltet generelt
 • behersker regler for akademisk redelighet og korrekt sitat- og kildebruk
 • kan benytte teoretisk innsikt fra et musikkvitenskapelig delområde i praktisk musikkutøvelse
 • kan planlegge og gjennomføre varierte individuelle akademiske arbeider med musikkvitenskapelige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre praktiske musikalske prosjekter alene eller som deltaker i en gruppe
 • kan formidle musikkvitenskapelige innsikter og analyser både skriftlig og muntlig
 • kan diskutere og utveksle synspunkter om musikkvitenskapelige problemstillinger med andre musikkvitere
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen musikkvitenskapen

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. nov. 2017 11:53