Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om eldre og nyere nordisk, særlig norsk litteratur, i ulike formater (dvs. papirbasert, elektronisk, muntlig litteratur)
 • bred litteraturhistorisk kunnskap og inngående kunnskap om enkelte epoker og forfatterskap, sjangre og litterære motiv
 • sikker kunnskap om relevante litteraturteoretiske og metodiske tilnærminger som benyttes i et akademisk litteraturstudium
 • variert kunnskap om ulike litteraturvitenskapelige fagfelt og disipliner og inngående kunnskap om noen av dem
 • godt grunnlag for å kunne utforme og gjennomføre selvstendige faglige oppgaver
 • godt grunnlag for å kunne vurdere faglitteratur kritisk og benytte den i eget arbeid
 • godt grunnlag for å kunne reflektere over litteraturens kulturelle og samfunnsmessige betydning og funksjon
 • godt grunnlag for å kunne betrakte nordisk litteratur i lys av nordiske kulturelle forhold
 • gode faglige forutsetninger for å kunne reflektere over ulike former for litteraturformidling, herunder også litteraturundervisning
 • noe grunnlag for å kunne sette seg inn i sammenhenger mellom litteratur og andre kunstformer
 • kunnskap om akademisk skriving

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere nordiske litterære tekster av ulik art og i ulike formater og anvende akademisk teori og metode i eget arbeid
 • anvende historisk, litteraturhistorisk og kulturhistorisk kunnskap i eget studium og i formidlings- og undervisningsarbeid
 • vurdere litteratur ut fra estetiske og/eller etiske normer og med tanke på ulike mottakergrupper, samt sette den inn i en historisk og/eller kulturell kontekst
 • kommunisere om litteratur og identitet i varierte sammenhenger, muntlig og skriftlig
 • utøve godt skjønn og vise toleranse når andres litteraturresepsjon skal drøftes
 • anvende kunnskap om akademisk skriving i eget arbeid og for å vurdere andres bidrag

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • uttrykke seg klart og hensiktsmessig i tale og skrift om faglige emner i ulike sammenhenger og overfor ulike mottakergrupper
 • kommunisere om faglige spørsmål, både med fagfeller og andre med interesse for litterære emner
 • planlegge, gjennomføre og rapportere om kunnskapsbaserte prosjekter på en selvstendig måte
 • vurdere egen og andres argumentasjon med tanke på holdbarhet
 • samarbeide med andre om faglige oppgaver og gi kvalifisert respons på andres arbeid
 • skrive godt norsk (bokmål og nynorsk)
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. des. 2017 22:16