Hva lærer du?

Målsetting for programmet

Målet med erfaringsbasert master i praktisk teologi er at prester og andre kirkelige ansattes kompetanse til å utøve god tjeneste styrkes, og at studentene skal kunne reflektere faglig over sin tjeneste og konteksten den inngår i.

Programmet skal gi forskningsbasert undervisning på høyt nivå. Med utgangspunkt i kompetansen studenten har med seg fra grunnutdanning og arbeidserfaring, skal studiet gi redskaper til å fortolke og planlegge arbeidshverdagen på det kirkelige praksisfeltet i lys av aktuell praktisk-teologisk forskning.

Programmet skal bidra til økt selvrefleksjon og bevissthet omkring det å være religiøs leder i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. Studenten skal etter gjennomført program være bedre rustet til å tenke selvstendig og maktkritisk rundt tjenesten, og evnen til å arbeide konstruktivt som praktisk teolog skal styrkes.

 

Læringsutbytte

Etter fullført mastergrad i praktisk teologi skal studenten ha oppnådd følgende:

 

          Kunnskap

          Studenten

 • har avansert kunnskap om aktuelle diskusjoner innen fagfeltet praktisk teologi
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode i praktisk teologi
 • har kunnskap om faglige problemstillinger som bidrar til oppdatert rolleforståelse og profesjonsforståelse innenfor kirkelig tjeneste
 • har inngående kunnskap om de kontekstuelle rammene for kirkelig tjeneste, kirkekunnskap og aktuelle debatter om kirkesyn
 • har spesialisert innsikt innenfor et avgrenset område av de kirkelige tjenestene

   

  Ferdigheter

  Studenten

 • kan analysere og drøfte teorier, metoder og fortolkninger i nyere praktisk teologi
 • kan kritisere kilder og strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan anvende praktisk-teologisk teori og metode til å analysere, fortolke og videreutvikle egen profesjonsutøvelse og praksis
 • kan gjennomføre et avgrenset og selvstendig forskningsprosjekt i praktisk teologi under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • utviser høy grad av selvstendighet på alle nivå i det faglige arbeidet

   

  Generell kompetanse

  Studenten

 • kan utøve kirkelig tjeneste med høy grad av refleksjon over forholdet mellom identitet, tro, profesjonsutøvelse og kontekst
 • kan anvende sine kunnskaper med høy bevissthet om egen rolle som kritisk og konstruktiv aktør i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon
 • kan utøve kirkelig tjeneste på en måte som integrerer faglig selvstendighet, involvering og samhandling på en konstruktiv måte
 • kan analysere sin tjeneste med høy grad av profesjonsetisk og moralsk bevissthet
 • har evne til å formidle praktisk-teologisk fagkompetanse på en meget god måte i skriftlig og muntlig form

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. aug. 2019 10:42