Sikkerhetsmelding: Kritiske oppdateringer / Security notice: Critical updates

[Information in English follows]

Patchetirsdag
-------------

Gårsdagen var patchetirsdag hos Microsoft, MS15-MAY (https://technet.microsoft.com/library/security/ms15-may). Her ble en rekke patcher, og dermed sårbarheter, publisert.

Det kom flere kritiske patcher for viktig MS-programvare, deriblant IE, Office, Sharepoint og font-drivere.

USIT/GDW og USIT/GSD sørger for rask oppdatering av alle Windows-klienter i UiOs driftsopplegg samt alle Windows-tjenere som er inkludert i patcherutinene til USIT/GSD.

Dersom din enhet har maskiner som ikke inkluderes i patcherutinene beskrevet over må dere snarest sørge for at disse blir oppdatert.

 
Viktige oppdateringer fra Adobe
-------------------------------

Adobe har publisert to kritiske oppdateringer for henholdsvis Flash og Reader:
  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb15-09.html
  https://helpx.adobe.com/security/products/reader/apsb15-10.html

Disse er publisert for alle støttede OS på UiO: Windows, MacOS og Linux.

Som for MS-patchene vil maskiner i driftsopplegg få disse snarest, men dersom dere har maskiner som ikke omfattes av dette må dere snarest sørge for at disse for Adobe-oppdateringene.

Maskiner utenfor driftsopplegg
------------------------------

Vi minner om at dersom du trenger unntak for standard driftsopplegg så skal dette meldes inn i et følgende skjemaer:
  https://nettskjema.no/a/nonstandard.html (norsk versjon)
  https://nettskjema.no/a/ustandard.html (English version)

Dersom du allerede har utstyr utenfor standard driftsopplegg som du vet eller mistenker ikke er unntaksmeldt, så fyll ut skjemaet for dette.
Dette gjelder utstyr som trenger nett-tilkobling.

=========

Patch Tuesday
-------------

Yesterday was Patch Tuesday at Microsoft, MS15-MAY (https://technet.microsoft.com/library/security/ms15-may). Several patches were published, meaning new vulnerabilities.

Several critical patches were released for important Microsoft software, such as IE, Office, Sharepoint and font drivers.

USIT/GDW and USIT/GSD are ensuring fast updates of all Windows clients in the University's maintenance regime, as well as all Windows servers that are included in in USID/GSd's patch routines.

If you unit has computers that are not included in the patch routines described above, you must make sure that these are updated as soon as possible.

Critical updates from Adobe
---------------------------

Adobe released two critical software updates yesterday, for Reader and for Flash.
  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb15-09.html
  https://helpx.adobe.com/security/products/reader/apsb15-10.html

Both Windows, MacOS and Linux versions are affected. Computers that are included in UiO's maintenance regime will receive these patches automatically. You must make sure that all computers outside the maintenance regime also receive these updates.

Non-standard equipment
----------------------

We would like to remind you that equipment that needs network access but are not part of UiO's maintenance regime must be registered through the following form:
https://nettskjema.no/a/nonstandard.html (norsk versjon)
https://nettskjema.no/a/ustandard.html (English version)

If you know about existing equipment that should have been registered but is not, please fill out the form for these now.

Publisert 13. mai 2015 08:54