Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Med masterstudiet i ESST lærer du ulike teorier, tilnærminger og metoder for å forstå den rollen vitenskap og teknologi spiller i vårt moderne samfunn; hvordan ny teknologi utvikles og hva som karakteriserer innovative miljøer.

Du lærer å samarbeide med andre studenter gjennom aktiv deltakelse i undervisningen og gruppearbeid. Gjennom å skrive masteroppgaven lærer du å gjennomføre et større selvstendig vitenskapelig arbeide.  I undervisningen legger vi vekt på tett dialog mellom studenter og forelesere, med sikte på å bedre skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du skal opparbeide deg kompetanse til å påta deg analyse- og ledelsesoppgaver på høyt nivå innen kunnskapsintensiv virksomhet; i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Ferdighetsmål

Masterprogrammene tar sikte på å gi kandidaten metodekompetanse, analytisk kompetanse, arbeidskompetanse og formidlingskompetanse på høyt nivå. I tillegg til de læringsmål som er angitt for bachelorprogrammene tar man sikte på:

1. Metodekompetanse
Kandidaten skal kunne finne frem til og vurdere relevante kilder på en kritisk måte og kunne gjennomføre selvstendig utrednings- og utviklingsarbeid.

2. Analytisk kompetanse på dette nivået omfatter evne til å formulere forskbare samfunnsfaglige problemstillinger på en selvstendig måte, og å kunne analysere større informasjonsmengder gjennom anvendelse av vitenskapelige metoder.

3. Formidlingskompetanse
Kandidaten skal kunne presentere informasjon og ideer på en instruktiv måte både til fagfolk og til allmennheten.

4. Arbeidskompetansen innebærer at kandidaten kan videreføre sin egen kompetanseutvikling og spesialisering på en selvstendig måte. Kandidaten skal kunne delta i og lede prosjektgrupper og bidra til forskningssamarbeid. Samlet vil kandidaten ha kompetanse til å påta seg analyse- og ledelsesoppgaver innen kunnskapsintensiv virksomhet; i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Holdningsmål

Masterkandidaten skal ha utviklet et reflektert forhold til faget, og være bevisst styrken og begrensningene ved sine egne kvalifikasjoner. Kandidaten skal vise faglig integritet i fremstilling og bruk av egen og andres forskning og vise respekt for andres vitenskapelige arbeid.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2017 13:41