English version of this page

Rettigheter til arbeidsresultater

Når du skriver under en arbeidskontrakt med UiO, aksepterer du samtidig avtalen om rettigheter til arbeidsresultater med næringsmessig potensial (overtakelsesavtalen).


Overtakelsesavtalen

Overtakelsesavtalen ble vedtatt av Universitetsstyret 28. februar 2006.

Regelverk

UiOs rettighetspolitikk

 • I UiOs policy for håndtering av immaterielle rettigheter (pdf) understrekes det at det er behov for en egen avtale mellom UiO og de ansatte knyttet til overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater. Avtalen begrunnes i behov for å supplere og presisere de lovfestede løsningene og sette disse i en helhetlig sammenheng.
 • Det kan også være nødvendig å supplere lovbestemmelser for å oppfylle UiOs forpliktelser overfor tredjeparter. Tredjepartsfinansiert forskning utgjør en betydelig prosjektportefølje ved UiO, hvorav flest EU- og NFR-finansierte prosjekter.
 • Avtalen regulerer også overgang av enkelte arbeidsresultater hvor slik overgang ikke er lovregulert, for eksempel ved utvikling av plantesorter, annen teknologi eller fysiske gjenstander.

Hvem er omfattet av avtalen?

Alle arbeidstakere ansatt ved Universitetet i Oslo.

Hva er avtalens formål?

 • Formålet med overtakelsesavtalen er å regulere overgangen av rettigheter til arbeidsresultater som UiO har rett til etter regelverket, samt andre arbeidsresultater som er omfattet av UiOs rettighetspolitikk.
 • Avtalen skal også sikre arbeidstakeren en rimelig godtgjøring for overføringen av rettighetene.

Hva er avtalens hovedinnhold?

 • Avtalen gir UiO rett til å overta alle rettigheter (eiendomsretten) til arbeidsresultater som frembringes av arbeidstakeren, og arbeidstakeren har rett til godtgjørelse fra UiO.
 • Arbeidsresultatene må ha et potensial for næringsmessig utnyttelse – dette vil bli vurdert av inven2 (inven2.com) etter at arbeidsresultatet er meldt inn.
 • Dersom arbeidstakeren er i tvil om et arbeidsresultat har potensial for næringsmessig utnyttelse, skal han eller hun forelegge spørsmålet for UiO (ved inven2).

Hvilke arbeidsresultater er omfattet av avtalen?

 • Patenterbare og ikke-patenterbare oppfinnelser
 • Annen teknologi som har potensial for næringsmessig utnyttelse, f.eks. praktiske løsninger, tekniske prinsipper og knowhow, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter
 • Databaser og ”kataloger” som er beskyttet etter åndsverkloven § 43 (lovdata.no) med tilhørende dokumentasjon, som har potensial for næringsmessig utnyttelse
 • Dataprogrammer med tilhørende dokumentasjon og kildekode som har potensial for næringsmessig utnyttelse
 • Plantesorter som er beskyttet etter planteforedlerloven som har potensial for næringsmessig utnyttelse
 • Kretsmønstre for integrerte kretser som er beskyttet etter kretsmønsterloven og som har potensial for næringsmessig utnyttelse
 • Fysiske gjenstander av organisk, uorganisk eller biologisk materiale, herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer, som er et resultat av UiOs investeringer og som har potensial for næringsmessig utnyttelse. UiOs investeringer omfatter blant annet bruk av universitetets ressurser og at gjenstandene er blitt til ved virksomhet ved UiO.

Hvilke arbeidsresultater er ikke omfattet av denne avtalen?

Med unntak for databaser, ”kataloger” og dataprogrammer, omfatter avtalen ikke opphavsrettsbeskyttede resultater. Forlagsmessig utgivelse regnes ikke som næringsmessig utnyttelse i forhold til denne avtalen.

Vil UiOs overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater begrense retten til å benytte arbeidsresultatene i videre forskning?

UiOs overtakelse av rettigheter begrenser ikke arbeidstakers eller andres rettigheter etter patentloven eller åndsverksloven til å benytte arbeidsresultatene i videre forskning.

Hva gjelder hvis arbeidstaker ønsker å publisere et arbeidsresultat selv om dette innebærer at resultatet ikke kan utnyttes næringsmessig?

Avtalen sikrer rett til publisering, hvis ikke tredjeparts rett er til hinder for dette.

Melding om at arbeidstaker ønsker å publisere må gis samtidig med at arbeidsresultatet meldes til UiO ved inven2 (inven2.com). Meldeskjemaet (DOFI) inneholder et punkt hvor publisering meldes.

Hvem må skrive under avtalen?

 • Personer som skal ansettes som arbeidstakere ved UiO.
 • Arbeidstakere som arbeider på prosjekter med EU- eller NFR-finansiering.
 • Arbeidstakere som søker bistand fra inven2 (inven2.com)  i forbindelse med næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultater.

Overtakelsesavtalen er en del av arbeidsavtalen

Av praktiske grunner er det tatt inn i malene for arbeidsavtale at underskrift på arbeidsavtalen samtidig gjelder som aksept av overtakelsesavtalen.

Hva sier standardavtalene med EU og Norges forskningsråd om universitetets plikt til å inngå en slik avtale med sine arbeidstakere?

Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår pkt. 7.2, femte ledd, første setning:

Den prosjektansvarlige forplikter seg til å etablere de avtaler med eiere, ansatte, eventuelle underleverandører og andre, som er nødvendig for å sikre at den prosjektansvarlige blir eier av prosjektresultatene og kan kommersialisere disse, herunder lisensiere disse videre til andre.

EUs standardvilkår: Artikkel II.32.3.:

If personnel working for a contractor are entitled to claim rights to knowledge, the contractor shall take steps or reach appropriate agreements to ensure that these rights can be exercised in  a manner compatible with its obligations under this contract.

Publisert 8. juli 2015 11:24 - Sist endret 11. des. 2018 13:45