English version of this page

Forsikringer

Her er en oversikt over de viktigste forsikringene som gjelder for ansatte ved UiO. Kapittel 4 i Statens personalhåndbok (lovdata.no) har nærmere beskrivelse av bestemmelsene som gjelder.

Merk: Det er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene at man er medlem i norsk folketrygd (nav.no).


Reiseforsikring

 • Reiser betalt med kredittkort
 • Reiseforsikring ved tjenestereise i Norge
  • En tjenestereise er en reise av ikke fast karakter som er pålagt eller godkjent av overordnet og der utgiftene dekkes av enhetens/universitetets ordinære midler.
  • På tjenestereiser i Norge er man dekket i henhold til Innenlandsregulativet § 12 (lovdata.no):
   • Ved sykdom og/eller skade dekkes nødvendige utgifter til behandling samt legitimerte utgifter til hjemtransport som ikke dekkes av folketrygden eller andre ordninger.
   • Skade eller tap av ordinært reisegods dekkes med inntil kr. 30.000.
  • Statlig arbeidsgiver/oppdragsgiver har, som selvassurandør, ikke anledning/fullmakt til å tegne reise- og/eller ulykkesforsikringer i forsikringsselskaper.
  • Spesielle ordninger gjelder ved død eller medisinsk invaliditet av statsansatte på tjenestereise,  jf. Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet (pdf) (lovdata.no).
  • Ved uhell og tyveri skal private forsikringer benyttes før Statens egenforsikring.
 • Reiseforsikring ved tjenestereise i utlandet

Regelverk:

Yrkesskadeforsikring

 • Ansatte ved UiO er omfattet av en yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no). Forsikringen dekker yrkesskade og yrkessykdom etter nærmere vilkår for skader som har oppstått under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.
 • Arbeidstakere som omfattes av hovedtariffavtalen i staten er i tillegg dekket av reglene i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Den som er skadet har rett til erstatning etter de reglene som totalt sett gir best kompensasjon.

Regelverk:

Livsforsikring

 • Ansatte ved UiO er omfattet av en gruppelivsforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no) som sikrer etterlatte et engangsbeløp ved den ansattes død.
 • Gruppelivsordningen er ikke en del av medlemsrettighetene i Statens Pensjonskasse, men en del av lønnsvilkårene for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten. Ordningen gjelder derfor stort sett alle statsansatte, også midlertidig tilsatte og deltidstilsatte som har fast, ukentlig arbeidstid.
 • Forsikringsbeløpets størrelse er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G):
  • Dersom du etterlater deg ektefelle, samboer eller partner, utgjør beløpet 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (10 G).
  • I tillegg får hvert barn under 25 år utbetalt 4 G.
  • Etterlater du deg ikke ektefelle, samboer eller partner, får hvert barn under 25 år utbetalt 5 G.
  • Når forsikringen blir utbetalt til dødsboet, er utbetalingen 3 G.

Erstatning for tap av private eiendeler i tjenesten

Forsikring mot tap av UiOs eiendeler

 • Staten er selvassurandør. Det vil si at enheter ved UiO normalt ikke skal tegne spesielle forsikringer og må dekke eventuelt tap og tyveri av utstyr av egne midler.
 • I spesielle tilfeller er det adgang til å tegne forsikringer. Dette gjelder f.eks. hvis man tar med dyrt teknisk utstyr i farlige situasjoner eller spesielt tyveriutsatte land.

Forsikringer ved utenlandsopphold

Publisert 4. sep. 2009 11:12 - Sist endret 20. juli 2021 12:28