English version of this page

Rett til lønn fra UiO under foreldrepermisjon

Som ansatt ved UiO vil du fortsatt få utbetalt lønn fra UiO under din foreldrepermisjon hvis du fyller vilkårene for rett til foreldrepenger fra NAV.


Forutsetning til å få utbetalt lønn fra UiO

 • For at UiO skal kunne utbetale lønn mens du er i foreldrepermisjon, må du fylle vilkårene for rett til foreldrepenger fra NAV, jf. Hovedtariffavtalen § 19 (lovdata.no) og Folketrygdloven § 14 -6 (lovdata.no).
 • Det er utelukkende NAV som kan ta stilling til om du har rett til foreldrepenger. Gjennom saksbehandling av din søknad om foreldrepenger (på skjema NAV 14-05.09 eller NAV 14-16.05) fatter NAV vedtak om foreldrepenger og i hvilke perioder utbetalingen av foreldrepenger skal foregå.
 • UiO kan bare utbetale lønn til deg i de perioder som NAV fastslår at du får foreldrepenger.

Når kan UiO forskuttere foreldrepenger fra NAV?

Der det ikke hersker tvil om din rett til foreldrepenger fra NAV, kan UiO forskuttere foreldrepenger og utbetale lønn fra første permisjonsdag, selv om NAV ikke har ferdigbehandlet din søknad om foreldrepenger. Det skjer ved følgende tilfeller:

 1. Når du har vært ansatt ved UiO i 6 måneder eller mer før du går ut i permisjon
 2. Når du har vært ansatt ved UiO i mindre enn 6 måneder, men har vært ansatt hos annen norsk arbeidsgiver de siste 6 måneder før du begynte hos UiO.
 3. Når du på årsbasis har hatt pensjonsgivende inntekt på minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden (G).

Når kan UiO ikke forskuttere foreldrepenger fra NAV?

Når UiO er i tvil om du fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, kan UiO ikke utbetale lønn i permisjonstiden før NAV har fattet vedtak om foreldrepenger. UiO vil i slike tilfeller innvilge permisjon uten lønn. Så snart det foreligger vedtak fra NAV, vil UiO utbetale (og evt. etterbetale) lønn i tråd med det vedtak NAV har fattet.

Eksempler på tvilstilfeller:

 • Du har ikke vært ansatt hos UiO i 6 måneder før din første permisjonsdag og kan ikke fremlegge av pensjonsgivende inntekt på minimum 1/2 grunnbeløp (G) hos norsk arbeidsgiver gjennom de siste 6 måneder før du ble ansatt hos UiO.
 • Du har oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 måneder i løpet av det siste året.
 • Du skal oppholde deg i utlandet under foreldrepermisjonstiden i mer enn 12 måneder.
 • Du skal adoptere i utlandet og ønsker å starte foreldrepermisjon i utlandet ved omsorgsovertagelse.
 • Oppholdstillatelsen din i Norge går ut underveis i foreldrepermisjonen
 • Bare far har rett til foreldrepenger og mor har en utenlandsk arbeidsgiver eller et utenlandsk studiested som dokumenterer aktivitetskravet
 • Refusjonen fra NAV stanser underveis i foreldrepermisjonen uten gyldig forklaring
 • Du har opptjent deg rettigheter til foreldrepenger hos en utenlandsk arbeidsgiver og foreldrepengene dine baseres på sammenleggingsbestemmelsen.

Spørsmål?

Publisert 27. apr. 2017 12:24 - Sist endret 14. nov. 2017 14:17