English version of this page

Dr.philos. - en annen vei til doktorgrad

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. Du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

Graden dr.philos. tildeles på grunnlag av:

  • en vitenskapelig avhandling
  • to prøveforelesninger
  • et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Vær oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis.

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Oslo inneholder overordnede regler knyttet til avhandling, søknad og bedømmelse, inkludert regler om klageadgang.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om å fremstille deg til prøven for graden dr.philos., må du ha en utdanning tilsvarende en norsk mastergrad og ha skrevet ferdig en doktoravhandling på egen hånd. Du kan ikke avslutte et organisert doktorgradsprogram for å framstille deg for dr. philos.-graden.

I tillegg må du være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Dersom du ikke er nordisk statsborger, kan du få fremstille deg for prøven hvis fakultetet etter begrunnet søknad gir tillatelse til dette. Slike søknader kan innvilges dersom du har oppholdstillatelse i Norge eller hvis avhandlingen enten:

  • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge; eller
  • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet; eller
  • er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere (dette må i så fall dokumenteres).

Krav til avhandlingen

Dr.philos.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Mer informasjon om avhandlingen.

Hvordan søke?

Du sender den ferdige avhandlingen og søknaden om å få framstille deg for dr.philos.-prøven til det fakultetet der avhandlingen faglig sett hører hjemme. Fakultetet bestemmer om du gis adgang til bedømmelse av avhandlingen på grunnlag av søknaden og den vedlagte dokumentasjonen.

Dersom søknaden din blir godkjent, blir det oppnevnt en bedømmelseskomité og du vil få informasjon om den videre prosessen.

Mer informasjon om søknadsprosessen.

Prøveforelesning og disputas

Hvis avhandlingen blir godkjent, skal du holde to offentlige prøveforelesninger – én over selvvalgt tema og én over et tema bestemt av bedømmelseskomiteen.

Når prøveforelesningene er godkjent, skal du forsvare doktorgradsarbeidet i en offentlig disputas.

Mer om prøveforelesninger og dispuas

Kontakt oss

Har du spørsmål om doktorgrad ved UiO?

Gå til kontaktinformasjon

Regelverk

Regelverk for dr.philos. ved UiO

Publisert 4. mai 2015 09:21 - Sist endret 25. feb. 2021 14:31