English version of this page

Før du søker

For å kunne få opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. I tillegg må fakultetet ha veiledningskapasitet innenfor det relevante fagområdet.

En doktorgrad (ph.d.)

  • er det høyeste nivået for utdanning i Norge
  • forutsetter en mastergrad (les mer om gradsstrukturen ved UiO)
  • er normert til tre års fulltidsstudier
  • består av et selvstendig forskningsarbeid (doktoravhandlingen) normert til 2,5 år og
  • en opplæringsdel på 30 studiepoeng

Krav for opptak

Utdanning

For å kunne få opptak på et ph.d.-program ved UiO, må du ha en relevant femårig mastergrad med god karakter, eller tilsvarende utdanning godkjent av fakultetet. Fakultetene kan også stille ytterligere krav til kvalifikasjoner.

Finansiering

Du må ha tilstrekkelig finansiering for hele avtaleperioden (dvs. 3 års fulltidsstudier) for å kunne få opptak. Den vanligste finansieringsformen er ansettelse i en stipendiatstilling.

Doktorgradsstipend / stipendiatstilling

Et doktorgradsstipend innebærer at du får et midlertidig ansettelsesforhold med arbeidsplass ved en av universitetets enheter. Stipendiatstillinger gis normalt for 3 år uten pliktarbeid eller 4 år med pliktarbeid (undervisningsarbeid). Stipendiatstillingene er knyttet til fag, fagområde, prosjekt eller enhet og lyses ut av det aktuelle fakultet, institutt, museum eller senter.

For å få en stipendiatstilling må du søke på en utlyst stilling. Ved UiO legges det kontinuerlig ut nye stillinger. Se oversikt over ledige stillinger.

Ekstern finansiering

Det er også mulig å få opptak med annen finansiering. Eksempler på slik finansiering kan være stilling med tilstrekkelig forskningstid ved en annen institusjon, nærings-ph.d. eller offentlig-sektor-ph.d. Her kan fakultetene stille krav til tilknytning til et fagmiljø, institusjon e.l., og til dekning av nødvendige driftsmidler. Dersom du har ekstern finansiering, må du kunne dokumentere full finansiering for hele opptaksperioden.

Finansieringen må dekke levekostnader og nødvendige driftsmidler. Ph.d.-kandidater har ikke studentstatus i Norge, og det er ingen studieavgift. Det betyr at du ikke får støtte fra Lånekassen, og du får ikke tilgang til studentboliger.

Finansieringen må gjøre det mulig for deg å jobbe nok med doktorprosjektet til å fullføre innenfor den avtalefestede tida. Det er ikke anledning til å planlegge mindre enn 50 prosent progresjon. Enkelte fakulteter har strengere progresjonskrav. Finansieringen må også dekke nødvendige driftsutgifter.

Organisering

Ved UiO er det åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program. Hvert program har egne regler og retningslinjer, f.eks. når det gjelder krav til avhandlingen og sammensetning av opplæringsdelen. Du må sette deg inn i det aktuelle programs retningslinjer før du søker. Søknaden skal sendes til det fakultetet du ønsker opptak ved.

Du kan finne mer informasjon om hvert enkelt fakultet i programbeskrivelsen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om doktorgrad ved UiO?

Gå til kontaktinformasjon

Publisert 2. juni 2015 10:41 - Sist endret 13. des. 2021 20:45