Full rulle for Livsvitenskapsbygget – 830 mill. på statsbudsjettet for 2020

I forslag til statsbudsjett for 2020 som regjeringen la fram 7. oktober, finner vi 830 millioner kroner i bevilgning til Livsvitenskapsbygget ved UiO. Det er full aktivitet på livsvitenskapstomta samtidig som UiO legger planene for å ta i bruk bygget på en god måte.

Livsvitenskapsbygget på 67 000 kvadratmeter skal huse 1000 ansatte og 1600 studenter når det står ferdig i 2024. Prislappen på bygget og brukerutstyr ligger an til å bli 6,8 milliarder kroner. Regjeringen har klare forventinger om at investering i bygget skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap og bidra til verdiskaping. (Illustrasjon: Ratio arkitekter as/Mir).
Statsminister Erna Solberg tok første spadetak 8. februar 2019. Foto: Terje Heiestad/UiO.

Oppstartsbevilgningen til Livsvitenskapsbygget kom på statsbudsjettet for 2018 og ble som ventet fulgt opp på budsjettet for 2019.

I februar tok statsminister Erna Solberg første spadetak for Livsvitenskapsbygget. Siden har det vært full rulle i byggeprosjektet.

– Arbeidet med selve bygget er godt i gang på tomta i regi av byggherre Statsbygg og entreprenører. Samtidig forbereder vi ved UiO organisasjonen på å ta i bruk bygget på best mulig måte, sier UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset.

– Vi legger planer for hvordan vi skal organisere, lede og drifte bygget, og vi har en prosess som skal lede fram til at vi våren 2020 avgjør hvilke tematiske områder innen livsvitenskap som skal prege bygget. I tillegg jobber vi fortsatt tett med arkitektene og Statsbygg for å få på plass endelig plan for kontor-, laboratorie- og læringsarealer i bygget.

Forventer verdiskaping for pasienter og samfunn

I Livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2024, skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. De skal også jobbe tettere med sykehus og industri slik at det kommer mer innovasjon ut av forskningen og resultatene fra forskningen i større grad tas i bruk.

Nytt livsvitenskapsbygg skal sikre utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. ... Prosjektet skal legge til rette for fremragende forskning på tvers av fagområdene. Bygget blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg.

Prop. 1 S (2019–2020) FOR BUDSJETTÅRET 2020


Fakta om livsvitenskap

Noen områder som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap

  • forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer
  • håndtering av antibiotikaresistens
  • forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden
  • helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer, landbruk og grønn industri
Av Norunn K. Torheim
Publisert 7. okt. 2019 13:45 - Sist endret 7. okt. 2019 13:57