English version of this page

Det universitetspedagogiske programmet

Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Som en følge av UiOs tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, vil kursene i universitetspedagogikk høsten 2020 - våren 2021 avholdes helt eller delvis digitalt. Kursdeltakere som har fått bekreftet opptak fra LINK vil motta ytterligere informasjon fra sine respektive kursledere før kursstart. Vennligst ta kontakt med kurs@link.uio.no eller din kursleder dersom du har spørsmål.

Informasjon om kurs - Våren 2021
Våren 2021 har LINK sterkt redusert bemanning knyttet til de universitetspedagogiske kursene. Dessverre har vi derfor sett oss nødt til å redusere vårt ordinære kurstilbud. Vi har flere søkere enn ledige plasser og de fleste av vårens kurs er fulle. Dersom du har søkt opptak på et eller flere av vårens kurs og ikke fått plass, vil du bli satt på en venteliste. Søkere som står på venteliste vil bli prioritert dersom noen av kursdeltakerne skulle trekke seg, og vil stå først i køen ved opptaket for høsten 2021.

Programmets struktur

Det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet består av basiskurs med et omfang på til sammen 200 timer. Programmet er inndelt i

Felles introduksjonsdel 

Den felles introduksjonsdelen ("fellesdelen") skal bidra til å utvikle kursdeltakernes forståelse og mestring av ulike pedagogiske oppgaver i høyere utdanning, stimulere til en helhetlig forståelse av undervisning og studenters læring, og legge et grunnlag for kontinuerlig videreutvikling av egen undervisningspraksis. Deltakerne skal i løpet av introduksjonsdelen gjennomføre et selvstendig skriftlig utviklingsarbeid knyttet til egendefinerte problemstillinger innen undervisning og læring, og delta i en kollegaveiledningsprosess der man observerer hverandres undervisning etterfulgt av strukturert veiledning. 

Valgfrie moduler

De valgfrie modulene (30 timer) gir deltakerne mulighet til å fordype seg i utvalgte temaer som vurdering og eksamen, forskningsveiledning, bruk av mikroskriving i undervisningen eller kritisk kildehåndtering. Det valgfrie kurstilbudet varierer noe fra semester til semester. Oversikt over neste semesters kurs finner du i kurskalenderen. Oversikt over hele kurstilbudet hele kurstilbudet finner du her. For å ta valgfrie moduler på du ha påbegynt fellesdelen. 

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer) gir deltakerne mulighet til å engasjere seg i organisert utviklingsarbeid knyttet til utdanning eller veiledning ved egen enhet. Kurset gjennomføres i tett samarbeid med fakultetene ved UiO. Mer informasjon finner du på modulsiden

I alle kurs legges det opp til at deltakerne skal delta aktivt og at deltakernes egen undervisningssituasjon skal være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. 

Programmets formål

Etter å ha gjennomført universitetspedagogisk utdanning skal kursdeltakerne være bedre i stand til å:

  • Beskrive, begrunne, drøfte og samtale om egen utdanningspraksis i lys av teori og forskning på læring og undervisning
  • Videreutvikle sitt undervisningsrepertoar
  • Engasjere studentene i varierte læringsaktiviteter
  • Skape og videreutvikle gode læringsmiljøer
  • Bidra i utvikling av gode studieprogram
  • Bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved egen institusjon
  • Drive kunnskapsbasert utvikling av egen undervisnings- og veiledningspraksis
  • Opprettholde et aktivt engasjement for læring og undervisning