English version of this page

Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO


1 Krav til dokumentasjon av universitetspedagogisk basiskompetanse

1.1 Universitetspedagogisk basiskompetanse for faste vitenskapelige stillinger som er tillagt undervisning

For å ha oppnådd universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO stilles følgende krav:

Gjennom egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk utdanning (minimum 200 timer) skal følgende ferdigheter opparbeides og dokumenteres:

 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Kunne reflektere over egen rolle samt diskutere og begrunne egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning
 • Kunne forankre sin universitetspedagogiske kompetanse i SoTL-kriterene:
  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • En forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis

Søkere til stilling som førsteamanuensis som ikke kan dokumentere dette ved ansettelse skal pålegges å oppfylle kravene innen to år fra ansettelsen.

Søkere til stilling som professor skal normalt kunne dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse ved ansettelse, men dersom særlig tungtveiende grunner tilsier det kan også søkere til stilling som professor pålegges å oppfylle kravene til universitetspedagogisk basiskompetanse innen to år fra tiltredelse.

For ansettelse i stilling som professor stilles spesielle utdanningsfaglige krav i tillegg til basiskompetansen, jf. Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger § 9 pkt. e.

Følgende gjelder som godkjent dokumentasjon for universitetspedagogisk basiskompetanse:

1.1.1 Godkjent universitetspedagogisk utdanning ved UiO

 • Universitetspedagogisk utdanning på 200 timer ved UiO
 • Enkeltstående kurs som i tema og omfang dekker en eller flere av ferdighetene i pkt. 1.1 kan etter konkret vurdering inngå og gi en viss reduksjon ved deltagelse i UiOs program.
 • Kurs gjennomført før 1. september 2019 som etter daværende retningslinjer var definert som pedagogisk basiskompetanse ved UiO:
  • Grunn- og påbyggingskurs i universitetspedagogikk ved UiO (inntil 1995)
  • Kurs i universitetspedagogikk for nyansatte universitetslærere ved UiO (inntil 1995)
  • Fellesdelen samt det nødvendige antall moduler etter den nye universitetspedagogiske kursmodellen ved UiO (fra og med 1996)

1.1.2 Annen utdanning som gir tilsvarende kompetanse

 • Utdanning i universitets- eller høyskolepedagogikk av tilsvarende nivå og omfang fra andre norske eller utenlandske universiteter/høyskoler

1.1.3  Annen utdanning som kan godkjennes etter individuell vurdering

 • Kombinasjon av relevante kurs og egen praktiske undervisning som anses å tilsvare UiOs universitetspedagogiske utdanning på 200 timer. Praktisk undervisningserfaring vil ikke alene være tilstrekkelig.
 • Annen praktisk-pedagogisk utdanning som anses å gi tilsvarende kompetanse.

1.2 Universitetspedagogisk basiskompetanse for II-stillinger

Godkjent universitetspedagogisk basiskompetanse for hele stillinger gir også kompetanse for II-stillinger. Det generelle kravet til II-stillinger er imidlertid satt til ca. halvparten av det som kreves for faste stillinger. Følgende dokumentasjon vil være tilstrekkelig:

 • Gjennomført fellesdel av kursmodell fra 2019
 • Kurs gjennomført før 1. september 2019 som etter daværende retningslinjer var godkjent:
  • Grunn- eller påbyggingskurs i universitetspedagogikk ved UiO (inntil 1995)
  • Fellesdelen i kursmodellen fra 1996

Personer som vesentlig har forskningsveiledning i sin II-stilling kan erstatte fellesdelen med andre moduler mer tilpasset stillingens funksjoner.

1.3 Universitetspedagogisk basiskompetanse for postdoktorstillinger

Det forutsettes at postdoktorstipendiater som ansettes for en fireårsperiode skaffer seg universitetspedagogisk basiskompetanse som beskrevet i pkt. 1.1 i løpet av ansettelsesperioden innenfor pliktdelen på 25 %, jf. Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO.

2 Fritak fra kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse

2.1 Arbeidsoppgavenes art

Det kan være aktuelt å fravike kravet dersom oppgavene som er knyttet til stillingen i hovedsak omfatter forskningssamarbeid.

2.2 Kort funksjonstid

Korttidsengasjementer:

Kravet kan fravikes når funksjonstiden i undervisnings- og forskningsstillinger er mindre enn tre år. Når funksjonsperioden forlenges utover unntaksperioden, skal det stilles krav om universitetspedagogisk basiskompetanse.

Pensjonsalder:

Når stillingsinnehaver ved ansettelse har mindre enn tre år igjen til pensjonsalder, kan kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse fravikes.

2.3 Særskilte problemer

Personer kan fritas fra, eller gis utsettelse med å innfri, hele eller deler av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse når helt spesielle grunner gjør dette nødvendig. Lang erfaring som universitetslærer anses ikke som slik grunn.

3. Saksbehandling

Det vises generelt til Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger samt Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomite. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

3.1 Innstilling

Den sakkyndige komiteen (bedømmelseskomiteen) avgir erklæring om søkerne har eller ikke har oppfylt kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse. Innstillingsorganet tar stilling til bedømmelseskomiteens anbefaling før saken legges fram for ansettelsesorganet.

3.2 Ansettelse

Det er ansettelsesmyndigheten som avgjør om kravet til universitetspedagogisk basiskompetanse er oppfylt, og gjør den som ansettes oppmerksom på det.

3.3 Fritak/utsettelse

Ansettelsesmyndigheten avgjør søknader om fritak for og utsettelse av universitetspedagogisk utdanning.

3.4 Oppfølging

Der det er stilt krav om at en ansatt må oppfylle kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse innen to år har enheten ansvar for å tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at den ansatte får tilstrekkelig tid til å følge det universitetspedagogiske utdanningstilbudet.  Det er et lederansvar å følge opp at den ansatte ivaretar sine forpliktelser til å oppnå universitetspedagogisk basiskompetanse.

Enhetene har ansvar for å holde oversikt over hvilke ansatte som har oppfylt/ikke oppfylt kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse, samt minne om kravet dersom noen går ut over fristen.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 18. nov. 2020 14:02