English version of this page

Arbeidstakere og studenter

Arbeidstakere

Med arbeidstaker menes enhver som utfører arbeid ved UiO. Begrepet dekker derfor både fast og midlertidig ansatte som dr.gradsstudenter (stipendiater), post.docs, gjesteforskere og andre som måtte utføre arbeid ved UiO.

Arbeidstakerne skal medvirke i gjennomføringen av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra arbeidsgiver/leder. Ansatte skal informeres om sin plikt til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De skal blant annet medvirke til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse. Skader eller sykdom som de mener kan ha sin årsak i arbeidsmiljøet, skal meldes til arbeidsgiver/leder.

UiO ansatte ved andre virksomheter

Universitet i Oslo inngår avtaler for samordning av helse, miljø og sikkerhet som regulerer ansvarsforholdet på HMS-området for ansatte ved Universitetet i Oslo som har sitt arbeidssted ved andre virksomheter.

Innleid personale

HMS-ansvaret for personer som utfører sitt arbeid i UiOs lokaler, men som har annen arbeidsgiver skal fremgå i kontrakten.

 

Studenter og lærlinger

I tilfeller der studenten eller lærlingen utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse skal instituttet sikre at studentene eller lærlingene får tilsvarende opplæring for ivaretakelse av sikkerhet som arbeidstakerne. Risikovurderinger skal vise forhold som kan innebære fare for liv og helse.

Ved UiO er dette aktuelt ved følgende aktiviteter som del av et utdanningsprogram:

  • Laboratoriearbeid
  • Feltarbeid
  • Praksisarbeid hos ekstern arbeidsgiver
  • Praksisarbeid ved UiO

Studentene eller lærlingen har i slike situasjoner de samme rettigheter plikter som nevnt for ansatte.

Publisert 9. juli 2012 12:09 - Sist endret 12. mai 2017 08:57