English version of this page

Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos leder.

Oppbygging av  verneombudsorganisasjonen

Gjeldende verneombudstruktur ved UiO ble vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 9. juni 2008 og justert 11. mars 2013.

 • Hovedverneombud
 • Lokalt hovedverneombud
 • Ledende verneombud
 • Verneombud

Valg av verneombud

UiO har felles prosedyrer for valg av verneombud. Alle verneområder (fastsettes av arbeidsmiljøutvalgene) skal ha verneombud. Enheter med 2 eller flere verneombud skal velge ledende verneombud av og blandt verneombudene. I tillegg velges lokalt hovedverneombud ved de enhetene hvor det er vedtatt skal ha lokalt hovedverneombud. Hovedverneombudet utpekes av tjenesteorganisasjonene. Alle verneombud skal ha et vara. Funksjonstid for verneombud er 2 år.

Verneombuds rettigheter og plikter

 • Verneombud har oppgaver, men ikke ansvar.
 • Verneombud skal få nødvendig opplæring for å kunne skjøtte vervet. UiO tilbyr intern opplæring for verneombudene.
 • Verneombud har rett til å bruke den tid som er nødvedig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte.
 • Verneombud har plikt til å varsle arbeidstakere og arbeidsgiver dersom vedkommende blir kjent med forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare.
 • Verneombud har rett til å stanse arbeidet når det er umiddelbar fare for liv og helse og faren ikke kan avverges på annen måte. (AML § 6-3)
 • Verneombud har taushetsplikt om personlige forhold og forhold som kan sidestilles med forretningshemmeligheter.

Verneombuds oppgaver

 • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
 • Se til at ansattes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt av arbeidsgiver.
 • Delta i etablering og vedlikehold av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Samarbeide med leder i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.

Forholdet til tillitsvalgte

Spørsmål knyttet til arbeidsmiljølovens § 7-2 om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, som kan få direkte innvirkning på de ansattes arbeidssituasjon eller på virksomhetens drift, skal normalt behandles etter reglene i hovedavtalen og tilpasningsavtalen. Tillitsvalgte skal informeres om saker etter arbeidsmiljølovens § 7-2 punkt 2 som behandles i verneorganisasjonens instanser. I saker som vedrører psykososialt arbeidsmiljø kan tillitsvalgte bistå den enkelte tilsatte for å ivareta dennes interesser.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtok 7. november 2011 at ledende verneombud ved Fakultet, SA, TA, Museum og UB skal gis anledning til å møte som observatør med talerett, i de regulære Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtene (IDF), sammen med tillitsvalgte.

Hovedverneombudet og tjenesteorganisasjonene la på møtet i AMU 7. mai 2012 fram et notat om rollefordelingen dem i mellom.

Referanser

Publisert 3. juli 2012 14:48 - Sist endret 23. mai 2017 15:31