English version of this page

Hva skjer når noen har varslet mot deg?

Saksgang 

Arbeidsgiver skal ivareta begge parter i en varslingssak, både den som varsler og deg som anklagene er rettet mot. Arbeidsgiver har plikt til å undersøkelse og følge opp alle varsler. Du som er anklaget skal få informasjon om varselets innhold, og skal gis mulighet til å fortelle din versjon av saken. 

Mottak av varsel

 • Mottatt varsel vil bli oversendt Enhet for intern revisjon som oppretter et varslingsråd. Varslingsrådet avgjør hvilken leder som skal følge opp saken.
 • Ansvarlig leder som skal følge opp saken vil først snakke med varsler for å få nødvendig informasjon om saken
 • Ansvarlig leder innkaller deretter deg til samtale. Hensikten med denne samtalen er at du skal få anledning til å imøtegå påstandene og fortelle din versjon av saken slik at den som skal behandle saken får klarhet i hva som har skjedd.

Støtte

 • Det kan oppleves som belastende og ubehagelig å bli varslet mot. Det kan derfor være lurt å snakke med noen i forkant av samtalen med leder. 
 • Du kan alltid kontakte din nærmeste leder, Bedriftshelsetjenesten eller andre støttepersoner.

Samtale

 • Du har anledning til å ha med deg støtteperson/rådgiver til samtalen.
 • Kontradiksjon er et helt sentralt prinsipp i kartleggingen av en varslingssak. Det innebærer at du må få mulighet til å fortelle din side av saken, slik at saken blir godt nok opplyst.
 • Under samtalen vil den som skal følge opp saken også få mulighet til å stille deg oppfølgende spørsmål.
 • Du vil få informasjon om videre saksgang.
 • Det føres referat fra denne samtalen og du vil få anledning til å lese gjennom og komme med innspill til referatet.

Innhente dokumentasjon 

 • Du vil få mulighet til å fremlegge dokumentasjon. Relevant dokumentasjon kan være e-poster, sms, brev, bilder o.l som underbygger din side av saken.
 • Du vil kunne bli bedt om å oppgi vitner som kan belyse din side av saken.

Avslutning av saken

 • Behandlingen av saken skal dokumenteres skriftlig og den som håndterer saken skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før det konkluderes om det har skjedd kritikkverdige forhold. 
 • Partene i saken har rett til å vite konklusjonen.
 • Selv om konklusjonen er at det ikke har skjedd alvorlig kritikkverdig forhold som gir grunnlag for formell reaksjon, vil arbeidsgiver kunne følge opp saken overfor den ansatte og påpeke at slik adferd ikke må gjenta seg. 
 • Dersom det har skjedd kritikkverdige forhold skal arbeidsgiver vurdere om det skal opprettes en personalsak. En evt. personalsak er en egen sak. 
 • Arbeidsgiver må vurdere om det er behov for å iverksette nødvendige tiltak for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø.

Forbud mot gjengjeldelse

 • Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven forbyr gjengjeldelse mot varsler. Det vil si at varsler ikke skal oppleve negative saksjoner som for eksempel utstøting, fratakelse av eller endring i arbeidsoppgaver, oppsigelse, suspensjon eller avskjed.
 • Du bør ikke ta kontakt med varsler for å diskutere saken eller forklare deg. 
 • Du bør heller ikke snakke om varslet med andre kolleger.

Hvem vil få vite at det er varslet mot deg?

 • Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.
 • Den som beskyldes for noe har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken, herunder dokumentene, og få uttale seg.
 • Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har varslet.
 • Det kan komme innsynsbegjæringer i varslingssaken. Innsynsbegjæringene vil behandles i tråd med offentligloven. 

Politianmeldelse

 • Hvis hendelsen er straffbar kan forholdet bli politianmeldt.
Publisert 10. juli 2019 14:28 - Sist endret 24. juli 2020 14:15