Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Dekanene på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direktør på Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora

Saksnr. 2017/12699

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017

Saksnr. 2017/9576

Forslag til vedtak:

 1. Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
 2. Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019

Saksnr. 2017/11484

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 UiO Livsvitenskap

Saken legges frem i møtet.


O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksnr. 2017/6731

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt

(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)

Saksnr.2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


  D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår

  Saksnr. 2017/12681

  Saksdokumenter:


   Orienteringssaker


   O-sak 8 Årshjul for styresaker

   Saksnr. 2008/2322

   Saksdokumenter:


   O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode

   Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegjør.


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O SAK 11 Eventuelt

   Publisert 17. okt. 2017 09:49 - Sist endret 6. nov. 2017 10:54