Møte nr. 7/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo

Diskusjonssaker


D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2018.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Arbeid med høringsuttalelser ved UiO

Saksnr. 2017/12681

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Bygg, drift og risiko

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppfølging av styrets vedtak i saken

Saksnr. 2017/11924

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Oppfølging av trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering ved UiO

Saksnr. 2017/14845

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan

Saksnr. 2017/13167

Forslag til vedtak:

Alternativ 1:
Universitetsstyret vedtar at dekan ved Det medisinske fakultet ansettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år.

Universitetsstyret støtter ikke forslaget om at leder av fakultetsstyret skal oppnevnes blant de eksterne styremedlemmene, da dette er i strid med UiOs reglement.

Alternativ 2:
Universitetsstyret vedtar at dekan ved Det medisinske fakultet skal velges også for perioden 1.1.2019-31.12.2022.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017

Saksnr. 2008/2624

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Saksnr. 2017/5624

Forslag til vedtak:

a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tråd med forslaget.

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring av mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for å tilpasse dette til ny forskningsetikklov

Saksnr. 2017/13286

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


  O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2018

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


   O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 8 Eventuelt

   Publisert 28. nov. 2017 15:33 - Sist endret 7. des. 2021 14:10