Referat fra møte i læringsmiljøutvalget tirsdag 11.juni 2019

Til stede

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
  • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
  • Student Peter Linge Hessen
  • Student Marius Frans Linus Hillestad
  • Prodekan studier Knut Mørken (MN)

Vara

  • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

  • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
  • Leder av SiO Helse
  • Tilretteleggingsfeltet (Studieavdelingen)

Fra administrasjonen

seniorrådgiver Mette Torp Christensen (sekretær), Seksjon for studiekvalitet.

Saker

Godkjenning av referat fra møtet 23.04.19. Referatet ble godkjent

Godkjenning av dagsorden, dagsorden ble godkjent

O-Sak 27/19 Orientering om Studentombudets rapport for 2018

Saken ble utsatt til første LMU-møte til høsten

D-sak 28/19 Status for arbeid med læringsmiljøplattform og diskusjon om veien videre

Sekretær holdt en innledning om gruppens arbeid. Målet for arbeidet har vært å få på plass en plattform som gir en retning og legger rammer for hvordan fakultetene skal jobbe videre med sitt læringsmiljø. LMU takket arbeidsgruppen for et viktig forarbeid. LMU ga sin støtte til at en endelige utforming av en ny læringsmiljøplattform ved UiO skjer i utdanningskomiteen. Påtroppende leder for LMU, Susann Andora Biseth-Michelsen, og fakultetenes representant i LMU Knut Mørken inviteres til å presentere arbeidet for utdanningskomiteen, og sikre kontakt mellom LMU og utdanningskomiteen. 

D-sak 29/19 Årsrapport for LMU

Utkastet ble presentert for møtet, og ble godkjent med noen mindre endringer. Det ble enighet om at det videre arbeidet i LMU til høsten knyttes an til øvrige prosesser som pågår på UiO knyttet til læringsmiljø. Det ble også anbefalt at det tenkes videre på hvordan vi tenker læringsmiljø ved UiO og videre arbeid i tett samarbeid med utdanningskomiteen.

 

O-Sak 30/19 Nye representanter fra fakultet for de to kommende studieårene

Fakultetenes representasjon i LMU går på omgang. I følge fastsatt liste over fakultetenes representasjon er det OD som skal møte fast og SV på vara for perioden 2010-2021. Det ble foreslått på møtet at MN får utvidet sin fungeringsperiode med ett år da MN skiftet representant midt i perioden. OD har etter møtet gitt sin tilslutning til dette. 

 

D-sak 31/19 Forslag til møtetidspunkt neste studieår

Høst 2019

Fredag 13.september kl 09.30-11.30

Mandag 28.oktober kl 09.30-11.30

Fredag 6.desember kl 09.30-11.30

Våren 2020
Mandag 10. februar kl 10.00-11.30
Mandag 20. april 10.00-11.30
Mandag 10. juni kl 10.00-11.30

Tidspunktene vårsemesteret er tentative og vil bli endelig vedtatt på møte i LMU 6.desember

Eventuelt

SiO helse hadde fått inn en sak som handlet om en sterk bekymringsmelding fra allmennlegevakta ved OuS. OUS hadde fått inn et høyt antall (rusforgifting)s tilfeller ved studiestart i fjor. Det er også fryktet høye mørketall på overgrep i samme periode. SIO Helse ba UiO om å samarbeide for å få til en større synlig mobilisering i forbindelse med årets studiestart. Sio foreninger og SiO helse skal også samarbeide om mulige tiltak. Studentene ønsket også at studentkjellernes rolle i denne sammenheng skulle drøftes. Gro Bjørnerud Mo tar med seg dette til videre drøfting med utdanningskomiteen og resten av rektoratet

Publisert 14. juni 2019 14:20 - Sist endret 19. sep. 2019 11:29