English version of this page

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av rektor på fullmakt 5. januar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og forskrift av 16. desember 2005 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 2 nr. 11, og sist endret 1. januar 2020.

§ 1 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir regler om retten til å fremstille seg for dr. philos.-prøven og avviklingen av denne.

§ 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

Graden doctor philosophiae (dr.philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles personer som har avlagt eksamen av høyere grad, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Forskningsarbeidet og doktoravhandlingen er utført på egenhånd uten formell tilknytning til universitetet.

En dr. philos.-grad kvalifiserer for forskningsvirksomhet og annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt, arbeidsmåte og analytisk tenkning i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Dr. philos.-graden tildeles på grunnlag av:

 • vitenskapelig avhandling
 • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas. Den ene prøveforelesningen er over et oppgitt emne, mens den andre prøveforelesningen er over et selvvalgt emne.

§ 3 Ansvaret for graden dr. philos.

Universitetsstyret har det overordnete ansvar for graden dr. philos. og fastsetter forskrift for graden.

Fakultetet fatter vedtak om en innlevert avhandling har et tema som hører inn under fakultetets fagportefølje, om den er verdig til å forsvares for graden dr. philos. og om doktorgradsprøven kan godkjennes.

Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå.

§ 4 Søknad

§ 4.1 Vilkår for å fremstille seg

Søkeren skal ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Fakultetet kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag adgang til å fremstille seg til doktorgradsprøven. Det påhviler søkeren å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner.

Søkeren skal være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Andre søkere kan etter begrunnet søknad gis anledning til å fremstille seg dersom vedkommende har oppholdstillatelse i Norge eller dersom avhandlingen

 • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, eller
 • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, eller
 • er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i særlig kontakt med norske forskere.

§ 4.2 Søknad og krav til dokumentasjon

Søknad rettes til det fakultet som avhandlingens tema hører inn under.

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

 • Ett eksemplar av avhandlingen.
 • Dokumentasjon på tidligere utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.
 • Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel).
 • Dokumentasjon på at nødvendige tillatelser er innhentet.
 • Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 5.1.
 • Erklæring om hvorvidt avhandlingen leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
 • Erklæring om at avhandlingen ikke tidligere er levert inn og/eller bedømt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon

Søkere som ikke er statsborger i Norge eller et annet nordisk land må i tillegg legge ved dokumentasjon på oppholdstillatelse og/eller en redegjørelse for avhandlingens tilknytning til Norge.

Fakultetet vurderer søknaden og fatter vedtak om adgangen til å fremstille seg til prøven for graden dr.philos.

§ 5 Avhandlingen

§ 5.1 Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå, metode og dokumentasjon.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Fraværet av krav til godkjent opplæringsdel tilsvarende ett semester, skal kompenseres ved at avhandlingsarbeidet er mer omfattende enn det som kreves i de organiserte doktorgradsprogrammene.

Avhandlingen kan være en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.

En avhandling kan innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap dersom de individuelle bidragene kan identifiseres og omfanget av hvert av bidragene tilsvarer en avhandling.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid.

Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig.

§ 5.2 Arbeider som ikke godtas

Arbeider, eller deler av et arbeid, som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for dr. philos.-avhandlingen.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og funnet verdig eller ikke verdig til forsvar for en doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon, kan som hovedregel ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

En avhandling kan leveres til bedømmelse ved kun én institusjon. Dersom avhandlingen også leveres til bedømmelse ved en annen institusjon, skal saksbehandlingen ved Universitetet i Oslo stanses.

Som hovedregel er det ikke anledning til å avslutte et organisert doktorgradsprogram for å fremstille seg for dr. philos.-graden. Dersom en avhandling helt eller delvis er blitt til innenfor rammen av et organisert doktorgradsprogram ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon, skal det begrunnes særskilt hvorfor avhandlingen skal forsvares for en dr.philos.-grad og ikke for en organisert doktorgrad.

§ 6 Innlevering

Når fakultetet har gitt kandidaten adgang til å fremstille seg for dr. philos.-graden, skal kandidaten levere avhandlingen på fastsatt måte.

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden.

§ 7 Oppnevning av bedømmelseskomité

Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen. Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for komiteens medlemmer.

Det bør normalt ikke gå mer enn 6 uker fra søknaden er godkjent til komiteen er oppnevnt.

Bedømmelseskomiteen skal som hovedregel settes sammen slik at:

 • begge kjønn er representert

 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo

 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner

 • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt.

Grunnenheten foreslår bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader senest innen én uke etter at grunnenheten har oversendt forslaget til fakultetet. Fakultetet fatter beslutning om hvorvidt merknadene skal tas til følge.

Fakultetet selv oppnevner komiteens administrator.

Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne ett settemedlem til bedømmelseskomiteen. Personer som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

§ 8 Bedømmelseskomiteens arbeid

§ 8.1 Innhenting av supplerende opplysninger

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.

§ 8.2 Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet. Fakultetet forelegger denne for kandidaten, som gis en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader skal kandidaten snarest underrette fakultetet skriftlig om dette.

Kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i saken i samsvar med § 9.

§ 8.3 Retting av formelle feil i avhandlingen

Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest 6 uker før det offentlige forsvaret av avhandlingen.

§ 9 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling

Fakultetet fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om hvorvidt en doktorgradsavhandling er verdig til å forsvares.

Dersom fakultetet selv finner at det foreligger begrunnet tvil om komiteens innstilling eller dersom komiteen avgir delt innstilling, kan fakultetet selv søke nærmere avklaring fra bedømmelses­komiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen.

Eventuelle tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.

§ 10 Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som fakultetet ikke har funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Som hovedregel skal et arbeid som leveres inn for andre gangs bedømmelse bli bedømt ved den samme institusjon som først bedømte avhandlingen.

Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke funnet verdig til forsvar.

§ 11 Offentliggjøring av avhandlingen

§ 11.1 Fakultetets krav til den trykte avhandlingen

Når avhandlingen er funnet verdig til forsvar, skal kandidaten levere avhandlingen til fakultetet i standardisert format og i henhold til fakultetets bestemmelser.

Doktorgradsavhandlingen skal trykkes etter fakultetets mal og i henhold til øvrige bestemmelser om publisering av doktorgradsavhandlinger.

Dr. philos.-kandidaten skal samtidig levere et sammendrag av avhandlingen på engelsk og et populærvitenskapelig sammendrag på norsk i elektronisk form.

§ 11.2 Offentliggjøring

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest fire uker før dato for offentlig forsvar av avhandlingen. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring, herunder publisering, av en dr.philos.-avhandling. Dr. philos.-kandidater som har en ansettelse ved Universitetet i Oslo når de søker om å få fremstille seg for dr. philos.-graden, skal ved publisering av dr.philos.-avhandlingen følge hovedregelen for adressering ved universitetet, og oppgi Universitetet i Oslo som adresse dersom publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO. Dette gjelder også arbeider som helt eller hovedsakelig er utført som del av en dr.philos.-avhandling, men som publiseres etter disputasen.

§ 12 Doktorgradsprøve

§ 12.1 Prøveforelesninger

Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, skal kandidaten prøveforelese.

Prøveforelesningene er selvstendige deler av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.

Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet én måned før planlagt disputasdato.

Tittel for prøveforelesning over oppgitt emne fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.

Prøveforelesningene skal avholdes ved Universitetet i Oslo, og skjer på avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.

Prøveforelesningene skal vurderes av bedømmelseskomiteen. Komiteen meddeler fakultetet om prøveforelesningene er bestått eller ikke bestått. Innstillingen skal begrunnes dersom en av eller begge prøveforelesningene anbefales ikke bestått.

Prøveforelesningene skal være bestått før disputas kan avholdes.

§ 12.2 Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Disputas skal normalt finne sted innen seks måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst 10 arbeidsdager før den avholdes.

Disputasen skal avholdes ved Universitetet i Oslo.

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også disputasen.

Disputasen skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to ordinære opponenter. De to ordinære opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og oppnevnes av fakultetet.

Disputasen skal avvikles i tråd med rammer for disputaser ved UiO. Disputasen ledes av dekanen eller den denne bemyndiger. Kandidaten skal gis anledning til å forsvare avhandlingen. Øvrige tilstedeværende skal gis anledning til å kommentere ex auditorio.

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Disputasen skal være godkjent før diplom kan tildeles.

§ 13 Godkjenning av doktorgradsprøve

Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstillinger.

Dersom fakultetet ikke godkjenner en av eller begge prøveforelesningene, må det avholdes ny(e) prøveforelesning(er). Ny(e) prøveforelesning(er) må holdes over nytt emne. Ny(e) prøveforelesning(er) holdes innen seks måneder og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan dr.philos.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og skal bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

§ 14 Vitnemål

(1) Fakultetet selv utsteder vitnemål for oppnådd dr.philos.-grad. Vitnemålet skal følge UiOs retningslinjer for vitnemålsutforming så langt de passer.

(2) Fakultetet selv utsteder det standardiserte, engelske vitnemålstillegget «Diploma Supplement» sammen med vitnemålet.

(3) Det enkelte vitnemålet og vitnemålstillegget utstedes bare én gang. Etter søknad kan fakultetet ved tap av vitnemål eller vitnemålstillegg utstede duplikat.

§ 15 Diplom

UiO utferdiger et seremonielt doktorgradsdiplom i tillegg til vitnemålet. Diplomet deles ordinært ut på kreeringsseremonien.

§ 16 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Avslag på søknad om å fremstille seg og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet.

Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnd kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.

§ 17 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 8.april 1997 om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Oslo.

Publisert 13. sep. 2012 10:51 - Sist endret 7. jan. 2020 09:38