English version of this page

Regelverk og retningslinjer for forskning

Eksternt finansiert virksomhet

Det gjelder egne retningslinjer for ekstern finansierte forskningsprosjekter (ekstern finansiert virksomhet), samt resultatene av disse.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo er regulert av lov om universiteter og høyskoler, nasjonale og lokale forskrifter og andre retningslinjer.

Medisinsk og helsefaglig forskning

Regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning består av en rekke lover og forskrifter, disse regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning.

Nord-sør-samarbeid

UiOs retningslinjer for nord-sør-samarbeid gjelder UiOs samarbeid om akademisk kompetanse- og kapasitetsutvikling i lav- og mellominntektsland.

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter

Politikken er basert på to utredninger fra to arbeidsgrupper nedsatt av rektor Arild Underdal, ledet av Ole Sejersted. Første versjon av politikken ble vedtatt av universitetsstyret 16. november 2004.

Forskningsetikk

Hver enkelt forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper og innenfor fastsatte rammer.