English version of this page

Retningslinjer for internasjonalt samarbeid om doktorgradstildeling (fellesgrader)

Godkjent av rektor på fullmakt, 6. juli 2015.

Universitetet i Oslo (UiO) kan inngå samarbeid om doktorgradstildeling med andre institusjoner. Forutsetningene for slikt samarbeid reguleres blant annet i følgende regelverk:

1. Formålet med doktorgradssamarbeid er å oppnå en merverdi i forskerutdanningen som ikke er tilgjengelig ved den enkelte institusjon. Med samarbeid om doktorgradstildeling menes at en doktorgrad tildeles av to eller flere utdanningsinstitusjoner som følge av et sammenhengende samarbeid om doktorgradskandidatens forskerutdanning.

2. Samarbeid om doktorgradstildeling krever samordning av regelverk og målsetninger for institusjonenes forskerutdanninger. Strategisk utvalgte partner­institusjoner, samt institusjoner som allerede har et bredt samarbeid med UiO, vil bli prioritert.

3. Samarbeid om doktorgradstildeling forutsetter at det er inngått en samarbeidsavtale på institusjonsnivå, der strukturelle og regelverksmessige forhold ved forskerutdanningen og gradstildelingen er ivaretatt. Avtalen kan begrenses til kandidater som er gitt opptak til definerte forskerutdanningsprogram, eller omfatte alle kandidater som oppfyller definerte krav til graden.

Det skal i tillegg inngås en individuell avtale for den enkelte kandidat, der faglige, praktiske og økonomiske forhold vedrørende samarbeidet om kandidatens utdanningsløp er ivaretatt.

4. Felles doktorgradsstildeling forutsetter at kandidaten har hatt opptak til forsker­utdanningen ved begge (alle) gradstildelende institusjoner, har mottatt veiledning ved minst to gradstildelende institusjoner, og har bestått en doktorgradsprøve som er akseptert ved begge (alle) gradstildelende institusjoner.

5. Det er en forutsetning at forskerutdanningen og doktorgradsprøven oppfyller kravene ved begge (alle) gradstildelende institusjoner, og at disse institusjonene har akkreditert forskerutdanning og rett til tildeling av doktorgrad på relevant felt.

Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, samt krav om offentlig disputas med en habil bedømmelses­komité kan ikke fravikes. Ved UiO kan det i særskilte tilfeller gis unntak fra øvrige bestemmelser i regelverket for forskerutdanning dersom unntakene, både enkeltvis og samlet, framstår som fullt ut forsvarlige.

6. Institusjonell samarbeidsavtale skal underskrives av rektor. Dersom avtalen er knyttet til et bestemt program, skal også dekan underskrive avtalen. Individuelle avtaler skal normalt underskrives av fakultet, veileder og doktorgradskandidat.

7. Den felles doktorgraden skal så vidt mulig dokumenteres ved ett felles diplom og vitnemålsvedlegg. Dersom en eller flere samarbeidspartnere av juridiske årsaker ikke er i stand til å tildele et felles diplom, kan hver institusjon tildele sitt eget diplom og grad. Det skal fremgå av diplom og vedlegg at graden er gitt i samarbeid med de(n) øvrige institusjonen(e).

 

Publisert 21. juli 2015 16:34 - Sist endret 3. apr. 2017 08:48