Retningslinjer for samarbeid om kandidater med tverrfakultære ph.d.-prosjekter ved UiO

Vedtatt av rektor 5. januar 2011.

Formål

Formålet med retningslinjene er å sikre kandidatene forutsigbarhet og likebehandling i forbindelse med tverrfaglige ph.d.-prosjekter.

Forutsetninger

Alle doktorgradsprosjekter skal være forankret gjennom opptak til et ph.d.-program ved UiO. I praksis betyr det at fakultetene, som forvaltere av ph.d.-programmene, inngår avtaler om samarbeid. En kandidat skal tas opp på kun ett ph.d.-program ved UiO, og har da dette som vertsprogram med tilhørende vertsfakultet. Andre involverte programmer/fakulteter/enheter omtales som samarbeidende ph.d.-program/fakultet/enhet. Kandidater med tverrfaglige prosjekter omtales som tverrfakultære kandidater.

Avtalen om samarbeid på tvers av fakulteter skal som hovedregel inngås ved opptak til et ph.d.-program. Utarbeidet avtalemal med tilhørende retningslinjer skal alltid benyttes ved slikt samarbeid. Fakultetene har anledning til å ta inn flere punkter enn det som allerede står i standardavtalen, så lenge de ikke er i strid med gjeldende ph.d.-forskrift eller retningslinjene for samarbeid.  

Retningslinjene

1) Opptak og ansettelsesforhold

 • Alle kandidater tas opp ved ett ph.d.-program ved UiO. Avhandlingen leveres og bedømmes innenfor rammene av dette programmet.
 • Opptak på et ph.d.- program skal være faglig begrunnet. Hvilket program kandidaten søker seg skal baseres på ett eller flere av følgende:
  • vedkommende er kvalifisert til programmet gjennom sin fagbakgrunn
  • programmet omfatter den grunnenhet vedkommende er tilknyttet gjennom sin ansettelse
  • programmet har et forskningsmiljø hvor kandidaten vil inngå gjennom sitt arbeid med ph.d.-prosjektet

Dersom fagbakgrunn, ansettelsessted eller forskningsmiljø peker mot ulike programmer, skal det avtales samarbeid og oppgavefordeling som samlet gir best mulig fremdrift og kvalitet til arbeidet med avhandlingen.

 • Kandidater med ansettelse i stipendiatstilling finansiert av UiO (dvs. UiO er arbeidsgiver) skal som hovedregel tas opp til ph.d.-programmet ved det fakultet der stipendiaten er ansatt.
 • Stipendiater ansatt ved museum eller senter ved UiO, og kandidater med ekstern finansiering, søker opptak til det ph.d.-program som er faglig relevant for kandidaten.
 • Ved opptak skal det inngås avtale om ressursfordelingen, inkludert fordeling av veiledning og tilbud om emner/kurs, mellom vertsfakultets ph.d.-program og samarbeidende fakultet eller senter/museum, se også under kostnadsberegninger under hvert kapittel.
 • Før det fattes vedtak om opptak, skal vertsfakultetet kontrollere at opplysningene i søknaden er dekkende og ta kontakt med samarbeidende fakultet for å bringe på det rene at de tjenester kandidaten vil trenge for fremdrift og gjennomføring av ph.d.-prosjektet er på plass. Dette gjelder forhold som arbeidsplass, veiledning, kursdeltakelse, driftsmidler, prosjektdrift (for eksempel laboratorietilgang) og annen infrastruktur.
 • Eventuell deltakelse i en forskerskole følger de prinsipper som gjelder for den aktuelle forskerskolen, uavhengig av fakultetstilhørighet.


Kostnadsberegninger

 • Ytelser og arbeidsinnsats ved gjennomføring av ph.d.-program som kombineres på tvers av enheter og fakulteter, kan kostnadsberegnes. Slike kostnader kan lede til fordeling av arbeidsinnsats, eller tjenester kan kjøpes med tilsvarende økonomisk overføring mellom enheter. Fordeling og økonomisk kompensasjon skal fremgå av opptaksvedtaket. Det kan lages avtaler mellom fakultet og enheter om hvordan dette som hovedregel gjøres. Dersom det gjøres en kostnadsberegning som beskrevet her, tilfaller resultatmidlene det programmet hvor kandidaten har sitt opptak, og er ikke til fordeling.
 • Dersom fakultetene velger å ikke kostnadsberegne ytelser og arbeidsinnsats i forbindelse med gjennomføringen av ph.d.-program, kan de i stedet velge å fordele resultatmidlene mellom seg i henhold til avtalt arbeidsfordeling.
 • Det skal ikke foretas kostnadsberegninger for husleie, IT-tjenester eller andre ordinære tjenester som normalt dekkes via overheadmidler for ph.d.-kandidater hvor UiO har arbeidsgiveransvar.
 • For kandidater hvor UiO ikke har arbeidsgiveransvar, skal det avtales fordeling av overheadmidler mellom vertsfakultet og samarbeidende fakultet dersom kandidaten har sin arbeidsplass ved det samarbeidende fakultetet.

2) Veiledning

 • Tverrfakultære kandidater skal normalt ha oppnevnt veiledere fra begge fakulteter. Det er ikke et krav av hovedveileder er ansatt ved vertsfakultetet.
 • Det er vertsfakultetets ansvar å sikre ph.d.-kandidaten tilstrekkelig og adekvat veiledning i avtaleperioden.
 • Det skal fremgå av avtalen hvem som er hoved- og medveiledere.

Kostnadsberegninger

 • Det kan avtales kompensasjon for veiledning ved samarbeidende fakultet eller grunnenhet, enten etter individuell normering eller basert på vertsfakultetets normer for beregning av veiledningsomfang.

3) Opplæringsdelen

 • Alle kurs/emner som tilbys gjennom et ph.d.-program er kostnadsfrie for alle ph.d.-kandidater, interne og eksterne.
 • Ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til kurs/emner som tilbys gjennom det program de har opptak ved. Andre kandidater deltar i den utstrekning det er plass. Tverrfakultære kandidater likestilles normalt med programinterne kandidater til kurs/emner som tilbys gjennom samarbeidende fakultets ph.d.-program.
 • Ved opptak kan det avtales at kurs som er obligatoriske for alle kandidater på vertsfakultetets ph.d.-program, kan erstatte obligatoriske kurs ved samarbeidende fakultet. Det skal søkes spesielt i hvert tilfelle, og det skal foretas en faglig vurdering før dispensasjon gis. Det kan ikke gis dispensasjon for kandidater som har sin grunnutdanning fra vertsfakultetet, eller fra faglig
  tilsvarende utdanninger fra andre institusjoner. Dersom det blir gitt dispensasjon, skal det obligatoriske kurset erstattes av et annet kurs med tilsvarende omfang og nivå.

Kostnadsberegninger

 • Emner som inngår i eller tilbys gjennom et ph.d.-program faller inn under universitets- og høyskoleloven, og dermed også forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Denne gir ikke hjemmel til å kreve betaling (kapittel 3, § 3-1) for slike emner.

4) Fremdriftsrapportering

 • Den tverrfakultære kandidaten og alle hans/hennes oppnevnte veiledere skal levere fremdriftsrapport til vertsprogrammet, jf. ph.d.-forskriftens § 9.
 • Vertsfakultetet skal orientere samarbeidende fakultet om fremdriften til kandidaten, problemer som måtte oppstå, og om eventuelle tiltak som gjøres for å løse disse.

5) Prosjektdrift og personlige driftsmidler

 • Driftsmidler som er bevilget til det prosjektet der den tverrfakultære kandidaten er tilknyttet gjennom sin arbeidsinnsats, forblir i prosjektet enten dette er ved senter/museum, ved vertsfakultetet eller ved det samarbeidende fakultet.
 • Tverrfakultære kandidater med selvstendige prosjekter skal ha tilgang til midler til prosjektdrift (inkludert midler til kongressdeltakelse og eventuelle utenlandsopphold) på linje med andre ph.d.-kandidater tatt opp ved vertsfakultetet.

6) Innlevering, bedømmelse, disputas og vitnemål

 • Avhandlingen leveres inn for bedømmelse ved vertsfakultetet, som også har ansvaret for oppnevning av bedømmelseskomité.
 • Disputas foregår ved vertsfakultetet, som har det faglige og administrative ansvaret for disputasen.
 • Det er vertsfakultetet som utsteder vitnemålsvedlegg hvor det tverrfaglige samarbeidet skal fremgå.

Kostnadsberegninger

 • Alle utgifter i forbindelse med bedømmelse og disputas dekkes av vertsfakultetet.

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen fastsetter fordeling av arbeidsoppgaver, ressurser og eventuell økonomisk kompensasjon mellom fakultetene som samarbeider om en tverrfakultær ph.d.‐kandidat i tråd med retningslinjene. Samarbeidsavtalen skal være et vedlegg til opptaksavtalen:

Publisert 21. mars 2011 10:24 - Sist endret 18. nov. 2020 15:16