Funksjonsbeskrivelse for dekanmøtene

Fastsatt av rektor og universitetsdirektøren 13. september 2006.

Dekanmøtets rolle og formelle rammer

Dekanmøtet er møtested mellom universitetets sentrale ledelse og lederne for universitetets hovedvirksomheter, fakultetene. Dekanmøtet utgjør dermed universitetets sentrale virksomhetsledelse, og skal bidra til en helhetlig ledelse av UiO. Lederne for museene deltar ved drøfting av saker der det er særlig relevant.

Dekanmøtene er ikke et beslutningsorgan. Beslutninger ved et fakultet gjøres av fakultetsstyret/dekanen på fullmakt. Beslutninger ved universitetet sentralt gjøres av styret/rektor på fullmakt, og av universitetsdirektøren eller etter delegasjon fra universitetsdirektøren. Dekanmøtet er rådgivende for rektor og universitetsdirektør, og for dekanene der det er relevant.

Dekanene forholder seg til to overordnete. I saker der universitetsdirektøren er ansvarlig (forberedelse og oppfølging av styrets/styreorganers beslutninger, eller saker av administrativ karakter), går hovedlinjen for kontakt med fakultetene mellom universitetsdirektøren og dekanene. Universitetsdirektøren har også instruksjonsmyndighet overfor fakultetene i denne relasjonen. På de områder som faller utenfor direktørens ansvarsområde, er rektor dekanenes overordnete.

Rektor og universitetsdirektøren har et likeverdig ansvar for dekanmøtene. Dekanmøtene ledes normalt av rektor. Universitetsdirektøren har ansvaret for forberedelse og oppfølging av sakene til dekanmøtene.

Dekanmøtenes oppgave

Dekanmøtet skal drøfte viktige mål, prioriteringer og strategier for universitetets virksomhet samt gjennomføring og oppfølging av disse. Dekanmøtet skal bidra til erfaringsutveksling, informasjonsspredning og gjensidig støtte og råd mellom deltagerne. Som deltagere i dekanmøtet skal dekanene ta ansvar for utvikling og drift av universitetet som helhet, men samtidig bidra til at forskjellige perspektiv som følge av fakultetenes ulikheter kommer fram.

Dekanmøtet skal normalt drøfte:

 • Viktige strategier og utviklingsbehov for universitetet

 • Felles regler og retningslinjer

 • Universitetets årsplan og langtidsplan, budsjett og langtidsbudsjett

 • Forberedelse og oppfølging av andre vesentlige saker til styret

 • Ledelsesutfordringer av faglig eller administrativ karakter

 • Saker av administrativ karakter relevant for dekanene

 • Gjensidig orientering om aktuelle saker og aktiviteter

 • Aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål

Dekanmøtet kan be om at forsknings-, studiekomiteen eller direktørmøtet behandler bestemte saker sakstyper eller saksområder. På samme måte kan dekanmøtet be om at saker som er behandlet i en av de tre nevnte organer, tas opp til drøfting i dekanmøtet.

Sammensetning

Faste deltagere på dekanmøtene er:

 • Rektor, prorektor og viserektor

 • Universitetsdirektøren og assisterende universitetsdirektør

 • Dekanene. Prodekan eller den dekanen utpeker stiller som vara ved dekans fravær.

 • Sekretærstøtte fra Universitetsdirektørens kontor

 • Museumsdirektørene

Publisert 17. okt. 2006 10:15 - Sist endret 22. juni 2012 14:07