English version of this page

Etiske retningslinjer

Her finner du en samlet oversikt over etiske retningslinjer ved Universitetet i Oslo.

Norske og internasjonale lover

UiO er en statlig virksomhet og har ansvar for å sikre at undervisning, forskning og formidling utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt i universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven og i annet relevant institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk.

Forskernes ansvar

UiOs forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Akademisk frihet

UiOs faglige virksomhet bygger på prinsippet om akademisk frihet. Dette skal også ligge til grunn for samarbeid med eksterne aktører.

UiO legger til grunn, med utgangspunkt i prinsippet om akademisk frihet, at vi vil ha gode forbindelser til og er åpen for faglig samarbeid med allment anerkjente akademiske miljøer på tvers av landegrenser og politiske og kulturelle skillelinjer.

UiO er imot bruk av akademisk boikott som et politisk virkemiddel og arbeider for at vitenskapelige nettverk kan benyttes på en positiv måte i konflikter der diplomatiske kanaler brytes ned.

Menneskerettigheter

UiO ser det som en oppgave å støtte forskere og studenter som på grunn av konflikt eller undertrykkende politiske forhold hindres i å utøve sin akademiske frihet.

UiO vil fremheve grunnleggende menneskerettigheter og studentenes frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler med institusjoner i andre land. Vurdering av samarbeidsavtaler skal inkludere en gjennomgang av akademisk frihet ved den aktuelle institusjon.

Retningslinjer for delområder

Godkjent av Universitetsstyret 24.4.2012.

Publisert 25. juni 2012 12:53 - Sist endret 14. nov. 2017 13:39