Funksjonsbeskrivelse for fakultetsdirektørmøtene

Fastsatt av rektor og universitetsdirektøren 13. september 2006.

Formell plassering av fakultetsdirektørmøtene

Dekanene har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver ved fakultetene som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen har direkte linjeansvar for prodekaner, fakultetsdirektører og instituttledere.

Fakultetsdirektørene ivaretar ledelsen av fakultetsnivåenes administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanene. Når universitetsdirektøren har behov for å drøfte administrative saker med fakultetene vil det derfor ofte være mer naturlig å drøfte sakene med fakultetsdirektørene enn med dekanene, avhengig av sakenes strategiske betydning og detaljeringsgrad. Dette er utgangspunktet for direktørmøtene, som er et uformelt organ uten beslutningsmyndighet.

Direktørmøtene er

 • et rådgivende organ ovenfor universitetsdirektøren i administrative spørsmål

 • et møtested for erfaringsutveksling, informasjonsspredning og drøfting for direktørene innen administrative spørsmål.

Direktørmøtenes hensikt

 • Sikre at direktørene er godt orientert om sentrale administrative saker og prosjekter

 • Drøfting av administrative prosjekter og rutiner

 • Overordnet om driftsoppgaver

 • Drøfting av større saker som forberedelse til senere behandling i dekanmøtet

 • Sikre nødvendige koblinger mellom saksbehandler- og ledernivåene

Sammensetning

Deltakere på direktørmøtene:

 • Universitetsdirektøren og/eller assisterende universitetsdirektør

 • Fakultetsdirektørene. Assisterende fakultetsdirektør eller den fakultetsdirektøren utpeker stiller som vara ved fakultetsdirektørs fravær.

 • Museenes avdelingsdirektører

 • Biblioteksdirektøren. Bibliotekets nestleder eller den biblioteksdirektøren utpeker stiller som vara ved biblioteksdirektørens fravær.

 • Fagdirektørene. Fagdirektørens nestleder eller den fagdirektøren utpeker stiller som vara ved fagdirektørs fravær.

 • Sekretærstøtte fra Universitetsdirektørens kontor

Direktørmøtene ledes av universitetsdirektøren, alternativt av assisterende universitetsdirektør.

Publisert 17. okt. 2006 10:35 - Sist endret 22. juni 2012 14:08