Reglement for Naturhistorisk museum (NHM) og Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo

Godkjent av universitetsstyret 23. oktober 2007


Generelt

Museumsreglementet tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, tjenestemannsloven, UiOs personalreglement og UiOs valgreglement.

§ 1 Museenes formål

NHM og KHM skal som del av UiOs overordnede mål innenfor forskning, undervisning og formidling ha spesielt ansvar for å bygge opp, dokumentere, bevare, utvikle og vedlikeholde vitenskapelige samlinger.

NHM skal herunder forvalte og utvikle Botanisk hage med tilhørende samlinger av levende planter.

Museene skal drive formidling gjennom utstillinger og annen publikumsrettet virksomhet.

KHM skal i tillegg ivareta forvaltningsansvaret for løse kulturminner og arkeologiske utgravninger i medhold av lov om kulturminner med tilhørende forskrifter.

§ 2 Museenes organer

Museene skal ha:

 • museumsstyre
 • museumsdirektør

§ 3 Myndighetsområde

Museumsstyret er museets øverste organ. Museumsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Museumsstyret utøver sin myndighet gjennom å vedta:

 • Overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtids- og strategiplaner med særlig vekt på museets formål
 • Årsplan og budsjett
 • Museets interne organisering innenfor rammer gitt av universitetsstyret
 • Utfyllende retningslinjer til dette reglement
 • Innstilling til stilling som museumsdirektør
 • Innstilling og ansettelse i vitenskapelige stillinger der museet er ansettelses- eller innstillingsmyndighet

Museumsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling av museets faglige virksomhet.

Alle beslutninger i museumsstyret treffes etter delegering fra og på vegne av universitetsstyret.

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt museumsstyret, skal normalt omfattes av mueumsdirektørens myndighetsområde.

§ 4 Styrets sammensetning og valg

Museumsstyret består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning:

 1. 2 medlemmer i vitenskapelig stilling ved museet
 2. 2 medlemmer i teknisk-administrativ stilling ved museet
 3. 3 eksterne medlemmer, hvorav en skal komme fra vitenskapelig stilling ved annen enhet ved UiO
 4. 2 studentrepresentanter

Styreleder oppnevnes blant de eksterne styremedlemmene etter forslag fra universitetsdirektøren, og utpekes av rektor på vegne av universitetsstyret.

Styret velger selv nestleder blant de eksterne styremedlemmene.

Eksterne medlemmer oppnevnes av rektor. Forslag på eksterne representanter fra annen enhet ved UiO fremmes av fakultetene. Forslag på eksterne representanter utenfor UiO fremmes av universitetsdirektøren.

Studentrepresentantene velges av studentene i samsvar med UiOs valgregler.

Representanter fra henholdsvis vitenskapelig og teknisk-administrativt personale velges av de grupper de utgår fra, innenfor rammene av UiOs valgreglement.

Det velges/oppnevnes minst to vararepresentanter fra hver gruppe. Disse kan velges/oppnevnes som 1. og 2. vararepresentant o.s.v. fra hver gruppe.

For studentrepresentantene er valgperioden ett år. For de øvrige representantene er valgperioden fire år. Representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til museet eller gruppen vedkommende er rekruttert fra opphører.

§ 5 Styrets leder

Styreleder leder museumsstyret og fører på styrets vegne tilsyn med museets virksomhet.

Styreleder

 • representerer styret utad innenfor styrets myndighetsområde
 • samarbeider med museumsdirektøren om planlegging av styrets arbeid
 • avgjør i samråd med museumsdirektøren saker i det omfang disse ikke kan utsettes til museumsstyret kan komme sammen i møte.

§ 6 Museumsdirektør

Museumsdirektøren er museets øverste leder og leder museets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer satt av museumsstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør. Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Museumsdirektøren er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde, jf universitets- og høgskolelovens § 10-3, hvor museumsdirektør rapporterer til universitetsdirektør.

Museumsdirektøren har ansvar for å:

 • få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under museumsstyrets myndighetsområde
 • iverksette de vedtak som fattes av museumsstyret
 • representere museet utad innenfor sitt myndighetsområde, og ivareta overordnet ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere
 • ivareta arbeidsgiverrolle i forhold til tjenestemannsorganisasjonene
 • innstille til stillinger hvor museumsstyret er ansettelsesmyndighet

Museumsdirektøren ved KHM representerer dessuten museets forvaltningsmyndighet etter lov om kulturminner.

Museumsdirektøren kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Museumsstyret kan etablere stedfortrederfunksjon for museumsdirektør.

§ 7 Administrasjon

Museumsdirektøren fastsetter den interne administrasjonen ved museet innenfor rammer gitt av museumsstyret.

§ 8 Ansettelsesorgan

Ansettelse i utdanningsstillinger og undervisnings- og forskerstillinger skjer i henhold til retningslinjer vedtatt av universitetsstyret innenfor rammer gitt i universitets- og høgskoleloven. Ansettelse i stilling som museumsdirektør foretas av universitetsstyret.

Ansettelse i teknisk-administrative stillinger foretas av ansettelsesråd sammensatt etter reglene i UiOs personalreglement. Museet skal ha hvert sitt ansettelsesråd for ansettelse i lederstillinger som er direkte underlagt museumsdirektøren. For øvrige stillinger skal museene ha et felles ansettelsesråd.

§ 9 Ikrafttreden

Dette reglement er vedtatt av universitetsstyret 23. oktober 2007 og trer i kraft samme dato.
 

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 18. nov. 2020 15:26