Reglement for Universitetsbiblioteket i OsloGenerelt

Reglementet gjelder innenfor rammen av Universitets- og høgskoleloven og andre lover, reglementer og avtaler for Universitetet i Oslo.

Bibliotekets formål

§ 1 Bibliotekets formål

Universitetsbiblioteket skal være et helhetlig bibliotek for Universitetet i Oslo som skal støtte universitetets formål innen forskning, utdanning og formidling ved å tilrettelegge og formidle særlig relevant informasjon og kunnskaper til universitetets ansatte og studenter. Universitetsbiblioteket er et kunnskapsbibliotek for brukere utenfor universitetet.

Bibliotekets organer

§ 2 Bibliotekets organer

Universitetsbiblioteket skal ha:

 1. Et bibliotekstyre
 2. En styreleder
 3. En bibliotekdirektør
 4. En overbibliotekar for hvert avdelingsbibliotek

Bibliotekstyret

§ 3 Myndighetsområde

Bibliotekstyret er universitetsbibliotekets øverste organ. Bibliotekstyret har ansvar for å fastlegge overordnete mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og reglement, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Alle beslutninger i styret treffes etter delegasjon på universitetsstyrets vegne og på dettes ansvar.

Bibliotekstyret utøver sin myndighet ved å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for bibliotekets virksomhet
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for å støtte universitetets forskning, utdanning og formidling.
 • Årsplan og budsjett for universitetsbiblioteket
 • Fordeling av budsjettmidler til avdelingsbibliotekene
 • Universitetsbibliotekets interne organisering i avdelingsbibliotek, eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement

Bibliotekstyret har ansvar for oppfølging gjennom

 • Regelmessig vurdering av tilstand og resultater i forhold til mål og planer for virksomheten.
 • Godkjenning av regnskap og årsrapport

Myndighetsområde som etter denne paragraf ikke direkte og uttrykkelig er tillagt bibliotekstyret, skal normalt omfattes av bibliotekdirektørens myndighetsområde.
 

§ 4 Sammensetning

Bibliotekstyret skal ha 8 medlemmer

 1. Fire vitenskapelige representanter
 2. To representanter for studentene
 3. Én representant for bibliotekets ansatte
 4. Én ekstern representant

Det velges minst én vararepresentant for de bibliotekansattes representanter og minst én vararepresentant for studentenes representanter. For de fire vitenskapelige representanter oppnevnes to vararepresentanter, og for den eksterne representanten oppnevnes én vararepresentant.
 

§ 5 Valg

Valgperioden til bibliotekstyret er fire år for alle representanter unntatt studentrepresentantene. For studentrepresentantene er valgperioden ett år.

Bibliotekstyrets medlemmer velges/oppnevnes slik:

 1. Fire vitenskapelige representanter og to vararepresentanter oppnevnes av rektor etter forslag fra fakultetene og universitetsmuseene.
 2. Studentenes representanter med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.
 3. Én representant med vararepresentant for de ansatte velges etter valgreglement for UiO.
 4. Én ekstern representant med vararepresentant oppnevnes av rektor.
   

§ 6 Styrets leder

Bibliotekstyret skal ha en styreleder og en nestleder. Disse oppnevnes av rektor blant styrets fire vitenskapelige representanter. Leder og nestleder oppnevnes for 4 år, med mulighet til nyoppnevning én gang.

Styreleder leder Bibliotekstyret og fører på dettes vegne tilsyn med bibliotekets virksomhet.

Styreleder representerer styret utad innenfor styrets myndighetsområde. Styreleder leder styrets forhandlinger, og samarbeider med bibliotekdirektøren om planlegging av styrets arbeid.

Styreleder avgjør i samråd med bibliotekdirektøren i saker som ikke kan utsettes til bibliotekstyret kan komme sammen i møte.
 

§ 7 Forretningsorden

Bibliotekstyrets forretningsorden utarbeides i samsvar med Forretningsorden ved Universitetet i Oslo, fastsatt av Universitetsstyret 8. september 2003.

Faglig og administrativ virksomhet

§ 8 Bibliotekdirektør

Bibliotekdirektøren er universitetsbibliotekets øverste leder og leder bibliotekets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer fastsatt av bibliotekstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør.

Bibliotekdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt bibliotekstyret.

Bibliotekdirektøren er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold til Universitets- og høgskolelovens § 10-3, hvor bibliotekdirektøren er ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Bibliotekdirektøren ivaretar sekretariatsfunksjonen for bibliotekstyret og har ansvar for at det utarbeides saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger under bibliotekstyrets myndighetsområde (jf, § 3). Bibliotekdirektøren har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av bibliotekstyret.

Bibliotekdirektøren representerer biblioteket utad innenfor de fullmakter som til enhver tid er gitt.

Bibliotekdirektøren ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene, og universitetsbibliotekets arbeidsgiverrolle i forhold til avtaleverket.

Bibliotekdirektøren har linjeansvar for overbibliotekarene.

Bibliotekdirektøren har rett til å delta i alle møter og særskilte utvalg ved biblioteket.

Bibliotekdirektøren kan pålegges oppgaver for Universitetet i Oslo som institusjon.

Bibliotekdirektørens stedfortreder er ass. bibliotekdirektør.
 

§ 9 Dialogmøte

Styreleder og Bibliotekdirektøren skal ha dialogmøte med rektor og Universitetsdirektøren minst en gang årlig.
 

§ 10 Avdelingsbibliotek

Bibliotekstyret inndeler universitetsbiblioteket i avdelingsbibliotek. Hvert av avdelingsbibliotekene skal ha:

 1. En overbibliotekar

Avdelingsbibliotekene bør ha et rådgivende bibliotekutvalg.
 

§ 11 Overbibliotekar

Hvert avdelingsbibliotek ledes av en overbibliotekar. Overbibliotekaren er underordnet bibliotekdirektøren og er overordnet alt personale i avdelingsbiblioteket. Overbibliotekaren ivaretar den daglige ledelse og koordinering av avdelingsbibliotekets virksomhet innenfor rammer fastsatt av universitetsstyret, bibliotekstyret og bibliotekdirektøren.

Bibliotekdirektøren oppnevner stedfortredere for overbibliotekarene etter innstilling fra overbibliotekarene selv. Stedfortrederne overtar overbibliotekarenes oppgaver og myndighet når disse har lengre fravær.
 

§ 12 Rådgivende bibliotekutvalg

Det bør være et rådgivende bibliotekutvalg for hvert av avdelingsbibliotekene:

Bibliotekutvalgene er brukerstyrte rådgivende organer som skal gi en økt mulighet for å påvirke aktivitetene ved avdelingsbibliotekene innenfor de rammer bibliotekstyret og bibliotekdirektøren har fastsatt.

Bibliotekstyret utarbeider en veiledende mal for oppgaver og sammensetning av de rådgivende bibliotekutvalgene.
 

§ 13 Dialogmøte

Hvert avdelingsbibliotek skal ha dialogmøter minst en gang årlig med de tilhørende fakulteter og museer.
 

§ 14 Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1.9.2009.
 

Publisert 14. sep. 2004 08:57 - Sist endret 26. sep. 2012 15:25