English version of this page

Retningslinjer for opptak i Universitetets barnehage

Vedtatt av Det akademiske kollegium 23. januar 1996. Revidert av universitetsdirektøren 22. september 2005.


1 Rett til å søke

Anledning til å søke opptak for sine barn har alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid.

Det er en forutsetning at begge foreldre er i arbeid utenfor hjemmet. Heldagsstudium regnes som "arbeid".

2 Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket. Søknadsfrist for eventuelt suppleringsopptak fastsettes etter behov, likevel med minst to ukers varsel fra kunngjøringen i Uniforum.

3 Kriterier for rangering av søkere

3.1 Prioritering av grupper søkere

Med forbehold for bestemmelsene i pkt. 3.2 til 3.6 nedenfor tildeles ledige plasser til søkere etter følgende prioritering:

  1. Barn med søsken som har plass i Universitetets barnehage eller har plass tildelt gjennom Universitetets barnehage.

  2. Barn hvor begge foreldre er søknadsberettiget i hht. pkt. 1.

  3. Barn med enslige forsørgere.

3.2 Prioritering innenfor gruppene i pkt. 3.1

Den innbyrdes prioritering mellom søkere innen hver av gruppene nevnt i pkt. 3.1 skjer ved skjønn. Det skal særlig legges vekt på følgende forhold:

  1. Spesielle medisinske, sosiale eller pedagogiske hensyn.

Under ellers like vilkår prioriteres barn av foreldre med lengst ansiennitet i stillinger omfattet av pkt. 1.

3.3 Avvik fra grupperingen i pkt. 3.1

Etter en skjønnsmessig vurdering kan spesielle medisinske, sosiale eller pedagogiske hensyn i særskilte tilfeller gi grunnlag for å fravike rangeringen i pkt. 3.1.

3.4 Særlige regler for barn av tilsatte ved Universitetets barnehage

Barn av tilsatte i Universitetets barnehage gis fortrinnsrett ved opptaket, med mindre vektige hensyn tilsier noe annet.

3.5 Særlige regler for barn av tilsatte i vitenskapelige rekrutteringsstillinger

Dersom opptak basert på kriteriene i pkt. 3.1 til 3.4 medfører at barn av tilsatte i vitenskapelige rekrutteringsstillinger får mindre enn 50 - 60 % av de ledige plassene i hver aldersgruppe, skal en slik minimumsandel tilstrebes ved at opptaket justeres. I denne forbindelse kan kriteriene i pkt. 3.1 til 3.4 ovenfor fravikes.

3.6 Spesielt om ansiennitet i rekrutteringsstillinger

Dersom personer i rekrutteringsstillinger med anvendelsen av kriteriene i pkt. 3.1 til 3.5 ovenfor står likt, skal prioritet gis til den person som har lengst ansettelsestid igjen i sin rekrutteringsstilling i henhold til inngått arbeidsavtale, dog ikke ut over 3 år.

4 Opprettholdelse av plass

For å opprettholde plassen må det hvert år innen 1. mars sendes forenklet melding om dette.

Barn som er tatt opp gis tilsagn om plass inntil skolepliktig alder, eller til foreldrenes tjenesteforhold ikke lenger fyller kriteriene for opptak, jfr. pkt. 1. I så fall kan barnet beholde plassen ut barnehageåret.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 13. sep. 2018 14:35