Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter

Godkjent av rektor på fullmakt 20. mai 2015


Del 1: Generelt

§ 1 Hjemmel og virkefelt

Disse reglene gjelder for ansettelse av dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder, med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 5 om universiteter og høyskoler, § 11 (lovdata.no).

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet – bestemmer at det skal foretas ansettelse. Valg foretas etter Valgreglement for UiO.

Instituttstyret /instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter.

Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår en endring i gjeldene ordning (valg eller ansettelse).

Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Instituttstyret kan vedta at stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Se § 13 og § 14.

§ 2 Funksjonstid

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder ansettes for en periode på fire år. Prodekan ansettes for samme periode som dekan. Stedfortreder for instituttleder ansettes for samme periode som instituttleder. Ansettelsene finner sted i høstsemesteret. Ingen kan reansettes dersom vedkommende vil ha fungert i stillingen i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye ansettelsesperiodens begynnelse. Jf. universitets- og høyskoleloven § 6-4 (2) (lovdata.no).

Del 2: Ansettelse av dekan

§ 3 Kunngjøring

Stilling som dekan skal kunngjøres iht. statsansatteloven § 4 (1)(lovdata.no). Dette gjelder også før eventuell forlengelse av stillingen.

Kunngjøring av stilling som dekan foretas av universitetsstyret.

Fakultetsstyret fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor universitetsstyret.

§ 4 Innstillingsorgan

Fakultetsstyret fremmer innstilling ovenfor styret. Grunnlaget for innstillingen er kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og kompetansekrav fastsatt av universitetsstyret.

§ 5 Innstillingen

I henhold til statsansatteloven § 5 (3) (lovdata.no) skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, når det er flere kvalifiserte søkere til en stilling.

§ 6 Ansettelse av prodekan

Ved ansettelse av prodekan gjelder § 1 - 4 tilsvarende.

Del 3 Ansettelse av instituttleder

§ 7 Kunngjøring

Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av fakultetsstyret selv.

Instituttstyret ved instituttet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor fakultetsstyret.

Stilling som instituttleder skal kunngjøres iht. statsansatteloven § 4 (1)(lovdata.no). Dette gjelder også før eventuell forlengelse av stillingen.

Se veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder, med momentlister som gir eksempler på formal- og realkompetanse.

Normalregler for institutter gir en generell beskrivelse av instituttleders oppgaver.

§ 8 Vurdering av søkere

Instituttlederstillingen er en faglig-administrativ lederstilling og ikke en forsknings- og undervisningsstilling. Det skal derfor ikke oppnevnes en ordinær vitenskapelig bedømmelseskomité i forbindelse med innstillingen.

Innstillingsorganet eller den innstillingsorganet bemyndiger kan oppnevne en intervjukomité. Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende overfor innstillingsorganet.

Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å ta med en felles representant i komiteen.

Lederkompetanse er et sentralt vurderingskriterium for denne stillingskategorien.

§ 9 Innstillingsorgan

Instituttstyret innstiller ovenfor fakultetsstyret. Ved institutter der det ikke er instituttstyre, innstiller instituttrådet. Jf. Normalregler for institutter.

Grunnlaget for innstillingen er kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og kompetansekrav fastsatt av fakultetsstyret.

§ 10 Innstillingen

I henhold til statsansatteloven § 5 (3) (lovdata.no) skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, når det er flere kvalifiserte søkere til en stilling.

Instituttstyret har et selvstendig ansvar for å vurdere alle søkerne, uavhengig av intervjukomiteens anbefaling.

Eventuelle mindretallsinnstillinger følger saken sammen med flertallsinnstillingen, og det gis opplysninger om stemmegivningen.

Søkere som ber om det får innsyn iht. forskrift til forvaltningsloven kap. 5 om partsinnsyn i saker om ansettelse i den offentlige forvaltning (lovdata.no). For å ivareta søkerne og ikke minst interne søkere, er det viktig å gi god informasjon tidlig i prosessen om saksgang og innsynsrett. Innstilte søkere som ikke når opp bør få tilbud om en kortfattet muntlig begrunnelse for rangeringen.

§ 11 Ansettelsen

Fakultetsstyret selv er ansettelsesorgan ved ansettelse av instituttledere. Jf. Normalregler for fakulteter.

§ 12 Ansettelse av stedfortreder for instituttleder

Ved ansettelse av stedfortreder for instituttleder foretar fakultetsstyret kunngjøringen av stillingen. Instituttstyret fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor fakultetsstyret. Fakultetsstyret foretar ansettelse, etter innstilling fra instituttstyret eller instituttrådet. Ellers gjelder bestemmelsene i § 6 -11 så langt de passer.

Del 4: Oppnevning av prodekan og stedfortreder for instituttleder

§ 13 Oppnevning av prodekan

Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Slik oppnevning foretas etter at dekan er valgt eller ansatt. Prodekan trer inn som nestleder i fakultetsstyret. Når dekan ansettes eller velges direkte, oppnevnes prodekan før valg av fakultetsstyret foretas. Kun vitenskapelig ansatte som er valgbare til fakultetsstyret kan oppnevnes som prodekan.

Jf. likelydende bestemmelse i Valgreglement for UiO § 28.

§ 14 Oppnevning av stedfortreder for instituttleder

Instituttstyret - eller fakultetsstyret der det ikke er instituttstyre - kan vedta at stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder. Slik oppnevning foretas etter at instituttleder er valgt eller ansatt. Stedfortreder for instituttleder trer inn som nestleder i instituttstyret. Når instituttleder ansettes eller velges direkte, oppnevnes stedfortreder for instituttleder før valg av instituttstyret foretas. Kun fast vitenskapelig ansatte som er valgbare til instituttstyret kan oppnevnes som stedfortreder for instituttleder.

Jf. likelydende tekst i Valgreglement for UiO § 29.

§ 15 Ikrafttreden

Bestemmelsene i dette reglementet trådte i kraft 20. mai 2015. Reglementet gjelder framtidige ansettelser, og ikke pågående ansettelsesprosesser.

Publisert 12. mai 2015 10:41 - Sist endret 18. nov. 2020 14:40