Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for fast tilsatte ved feltarbeid for Universitetet i Oslo

Avtalen ble inngått 18. januar 2004 i forhandlinger mellom UiO og tjenestemannsorganisasjonene. Avtalen gjelder fra 1. mai 2005 og kan sies opp med 6 måneders varsel.

1. Hvem reglene omfatter

 • Reglene omfatter arbeidstakere som utfører feltarbeid som en del av sitt ordinære arbeid og som utenom feltarbeidet har et tilsettingsforhold ved UiO.
 • Avtalen gjelder ikke for arbeidstakere som er midlertidig tilsatt kun for å utføre feltarbeid.

2. Definisjon

 • Med feltarbeid forstås pålagt arbeid som utføres utenfor ordinært arbeidssted slik som befaringer, innsamling av materiale/data, målinger, prøvetakinger, utgravinger o.l. som ikke er et avsluttet arbeid, men som forutsettes bearbeidet senere.
 • Oppdrag av sporadisk og kortvarig karakter (mindre enn 12 timer sammenhengende) faller utenfor definisjonen.
 • Feltarbeid er ikke tjenestereiser.
 • Feltarbeid som ikke er pålagt og som utføres i tilknytning til egen studie/forskningsaktivitet faller utenfor definisjonen.

3. Omfang

Avtalen omfatter pålagt feltarbeid på land innenfor fastlands-Norge.

4. Kvarter

Dersom UiO anviser kvarter, plikter arbeidstakeren å ta opphold i anvist kvarter.

5. Arbeidstid

 • Ved feltarbeid følger arbeidstakeren tilsvarende arbeidstid som i ordinær stilling.
 • I den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av oppdraget, plikter arbeidstakeren å arbeide utover ordinær arbeidstid, samt på lørdager/søndager, helligdager og høytidsdager. Dette kan gjennomføres ved bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid i henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-5 (lovdata.no).

6. Lønn

 • Arbeidstakeren får samme grunnlønn under utførelse av feltarbeid som i sin ordinære stilling.
 • Som kompensasjon for uregelmessig arbeidstid og arbeid ut over ordinær arbeidstid utbetales en omforent godtgjørelse for feltarbeid i den perioden arbeidet pågår (feltarbeidsgodtgjørelse). Godtgjørelsen settes til kr 755,60 pr. døgn. Satsen for feltarbeidsgodtgjørelse reguleres etter hvert hovedtariffoppgjør i staten (hvert andre år). Utbetaling av slik godtgjørelse er betinget av minst 12 timers fravær og gis for det antall døgn feltarbeidet strekker seg over. (Overskytende del av et døgn på 6 timer eller mer regnes som helt døgn.)

7. Avspasering

 • I de tilfellene det ikke benyttes feltarbeidsgodtgjørelse, kan arbeid utover ordinær arbeidstid godtgjøres med fleksitid og avspasering time mot time etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder kun for feltarbeid av inntil 2 døgns varighet.
 • For arbeid på lørdager, helligdager og høytidsdager, kan arbeid ut over ordinær arbeidstid godtgjøres ved at det inngås avtale om avspasering time for time, selv om feltarbeidsgodtgjørelse utbetales.

8. Opphold på arbeidsstedet

9. Reiser

 • Reiser mellom ordinært arbeidssted og anvist kvarter godtgjøres etter Særavtale for reiser innenlands for statens regning (lovdata.no). Reise tur og retur regnes hver for seg.
 • Reiser mellom ordinært arbeidssted og anvist kvarter regnes som arbeidstid når reisen foretas innenfor ordinær arbeidstid. For reiser utenom ordinær arbeidstid vises til Fellesbestemmelsenes § 8, Kompensasjon for reiser innenlands (lovdata.no).
 • Reiser som er nødvendige for utførelsen av arbeidet i arbeidstiden og/eller forflytninger innen feltarbeidsstedet regnes som arbeidstid. Reiser mellom anvist kvarter og feltarbeidsstedet utenom ordinær arbeidstid regnes ikke som arbeidstid.
 • Nødvendig bruk av bil, og eventuelt andre kjøretøy, godtgjøres etter de til enhver tid gjeldende satser i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (lovdata.no).
 • Hvis feltarbeidet samlet strekker seg ut over 2 måneder, gis en hjemreise 1 gang i måneden. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det er en forutsetning at reisetiden og oppholdet hjemme tas av fritid/ferie.

10. Verneutstyr/risiko i arbeidssituasjon

Arbeidsgiver stiller nødvendig verneutstyr til disposisjon i henhold til gjeldende bestemmelser. Arbeidsklær stilles til disposisjon etter behov.

Publisert 6. juli 2015 11:29 - Sist endret 8. juli 2019 11:00