Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO

Godkjent av rektor på fullmakt 8. november 2005, med endringer vedtatt av universitetsstyret 3. desember 2019

Tilsvarende prosedyrer gjelder ved ansettelse av forsker SKO 1108, men tilpasset gjeldende rammer for arbeidsplikt, jf. Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 1109, 1110 og 1183.


§ 1 Bruken av stillingskoden

Ut fra grunnprinsippet om forskningsbasert undervisning vil hovedregelen være kombinerte stillinger ved universitetet. Universitetslektorkoden er likevel et alternativ når oppgavenes karakter tilsier det.

Retningslinjene er beregnet på heltids universitetslektorstillinger med ordinære undervisningsoppgaver, og ikke universitetslektorstillinger som brukes til for eksempel praksisundervisning. Begrensningen over er derfor ikke relevant for sistnevnte.

Eksempler på ordinær bruk av universitetslektorkoden: undervisning på lavere grad i arabisk, i første rekke rettet mot å øke studentenes praktiske ferdigheter i skriftlig (standard) og muntlig arabisk; undervisning i første rekke på lavere grad i henholdsvis engelsk språk; spansk språk og italiensk språk; vikariat med undervisning på alle nivåer i sosialantropologi; midlertidig stilling med oppgaver rettet mot virksomheten ved Skolelaboratoriet for naturfagene.

§ 2 Formelle kvalifikasjonskrav

Kriterier for ansettelse som universitetslektor i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillilnger § 1-6 er:

  • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
  • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, og
  • Dokumentert  relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

§ 3 Søknaden

Søknad, CV, attester og publikasjonsliste sendes inn. Søkerne kan bli bedt om å ettersende vitenskapelige arbeider.

§ 4 Vurdering av søkerne

Til å vurdere søkerne skal instituttlederen normalt nedsette en innstillingskomité, som forbereder saken for innstillingsmyndigheten og kommer med en anbefaling. Komiteen består normalt av:

  1. instituttleder eller stedfortreder

  2. én vitenskapelig ansatt fra fagmiljøet

  3. én studentrepresentant

I utgangspunktet vurderes søkerne ut fra søknaden, CV, publikasjonsliste, samt vedlagte attester og vitnemål. Når dette er nødvendig for å skille mellom de beste søkerne kan innstillingskomiteen be om å få tilsendt de vitenskapelige arbeidene til de mest kvalifiserte søkerne. Hvis instituttleder vurderer det som nødvendig for å skille mellom søkerne kan det nedsettes en sakkyndig komité som også vurderer de vitenskapelige arbeidene.

Vurdering av søkerens utdanningsfaglige kompetanse forankres i de fire kriterie-områdene utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL):

  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • En forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis

De som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no). Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

§ 5 Intervju

De mest kvalifiserte søkerne kalles inn til intervju. Innstillingskomiteen skal i forbindelse med intervjuet vurdere søkerens personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Komiteen skal normalt også foreta referanseintervjuer for å kontrollere de opplysninger som har blitt gitt om tidligere arbeidsforhold og de inntrykk man har dannet seg av søkeren.

Se veiledning om intervju i Kommentarer til Regler om framgangsmåten ved ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger. Veiledningen kan også tilpasses andre stillingskategorier.

§ 6 Prøveundervisning

Hvis det undervises over et felles emne skal emnet og målgruppe fastsettes av innstillingskomiteens leder etter forslag fra fagmiljøet og emnet gjøres kjent minst to uker i forveien. Søkerne kan høre på hverandre.

På bakgrunn av innstillingskomiteens vurdering av søkerne, intervjuene, referanseintervjuene og prøveforelesninger skriver komiteen en anbefaling. Innstillingsmyndigheten skal deretter fatte et vedtak om innstilling. Det skal normalt innstilles tre søkere.

§ 7 Innstilling

På bakgrunn av innstillingskomiteens vurdering av søkerne, intervjuene, referanseintervjuene og prøveforelesninger skriver komiteen en anbefaling. Innstillingsmyndigheten skal deretter fatte et vedtak om innstilling. Det skal normalt innstilles tre søkere.

Innstillingen er unntatt all offentlighet i henhold til offentleglova § 25 (lovdata.no).

§ 8 Ansettelse

Saken skal deretter behandles i ansettelsesorganet for stillingsgruppen.

Publisert 11. nov. 2005 10:25 - Sist endret 23. jan. 2020 13:20