English version of this page

Retningslinjer for UiO til Forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no)

Jf. Kunnskapsdepartementets oversendelsesbrev av 31. august 2015 i forbindelse med revidert forskrift.

Retningslinjene gjelder for søknader etter 15. september 2015.

Til § 1-1 til og med § 1-7

Kunnskapsdepartementet presiserer at når institusjonene /avdelingen (fakultetet) nå gis adgang til å fastsette generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til 1-7 (lovdata.no), må slike generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/fakultetet. Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere.

Krav til sakkyndig bedømmelse ved UiO er fastsatt i Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilliinger ved UiO.

I tillegg kommer fagspesifikke veiledninger for bedømmelsen innenfor rammene av forskriften fra nasjonale fakultetsmøter mv., der kompetansekravene utdypes. Veiledningene forutsettes å være godt kjent av søkere og sakkyndige.

Til § 2-2 (11)

Kunnskapsdepartementets presiserer at eventuell godkjenning av kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon må være basert på en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre institusjonen/ fakultetet). Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har.

UiO praktiserer hovedregelen om at opprykk bare gis på grunnlag av kompetansevurdering av en bedømmelseskomité UiO selv har oppnevnt. Fakultetsstyret, med eventuell videredelegering til ansettelsesutvalget, gis myndighet til å godkjenne unntak fra hovedregelen innenfor forskriftens ramme. 

Publisert 11. apr. 2016 14:21 - Sist endret 6. feb. 2020 09:56