Foredragsholderne på Partnerforums vårkonferanse 2017

Om foredragsholderne

Ragnhild Kvålshaugen er professor i strategi ved Handelshøyskolen BI. Hun innehar gaveprofessorat i effektive byggeprosesser gitt til BI av Backe-gruppen, GK, Mulitconsult og Statsbygg. Hun forsker på strategisk endring, læring og samhandling i arbeid. For tiden holder hun på med forskningsprosjekter som omhandler klimatilpasninger i det bygde miljø (Klima2050) og ulike studier av samhandling i BA prosjekter for å skape høykvalitets arbeidsprosesser som igjen kan bidra til både læring og utvikling blant aktørene i byggenæringen


Roger Bjerke er fungerende direktør for Direktoratet for økonomistyring (DFØ), og kom fra stillingen som avdelingsdirektør for forvaltning og analyseavdelingen i DFØ. Bjerke er utdannet ved Sjøkrigsskolen og NHH. Han har erfaring fra Forsvaret, Deloitte og Steria.
 


Ingrid Dahl Hovland har vært administrerende direktør i Nye Veier siden selskapet ble opprettet. Hun har lang og bred erfaring fra bygge- og anleggsledelse bl a fra Selvaaggruppen, Veidekke, Statens vegvesen m.m. Hun er utdannet fra NTNU i 1985.

 


 

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Forskingsfeltene hans inkluderer organisasjoner, innovasjon og innovasjonsledelse, entreprenørskap og kunnskap/læring.


Margunn Aanestad, professor ved Institutt for Informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Hun studerer grupper og organisasjoners erfaringer med innføring (implementasjon) og bruk av IKT, spesielt hvordan læring og utvikling av ny praksis foregår. Studiene relaterer seg til IKT i form av storskala, distribuerte og integrerte samlinger av informasjonssystemer, såkalte "informasjonsinfrastrukturer", og er i hovedsak utført innenfor helsesektoren.


Harald V. Nikolaisen har lang fartstid fra forskjellige bransjer. Han er administrerende direktør i Statsbygg, leder for referansegruppa for BIs senter for byggenæringen og styremedlem i Bygg21, Nye Veier AS og Baneservice AS. Har tidligere vært utbyggingsdirektør Jernbaneverket, og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil.
 


 

Lars Huemer er professor ved institutt for strategi.  Doktorgraden fra 1998 fokuserte tillit, og siden dess har Lars studert samhandling i og mellom organisasjoner.


Anne Brit Moen er prosjektleder, ansvarlig for Prosjekt Vestoppland, som er et av de største utbyggingsprosjektene i SVV Region øst. Utdannelse fra NTNU i Trondheim, 1989, Bygg- og anleggsteknikk. Har jobbet i Statens vegvesen siden 1989, unntatt 3 år som selvstendig næringsdrivende innen rådgivning på tunnelteknologi. Har erfaring både med gjennomføring av veganlegg i egenregi, overordna styring fra en del år i Vegdirektoratet og mange års erfaring med personalledelse og ledelse av rene byggherrestyrte rådgivnings- og entreprisekontrakter.


Claus Jebsen er senior prosesskonsulent og daglig leder for Institutt for medskapende ledelse, IML. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (1997) med etterutdanning innen systemisk teori og kunnskapsledelse. Han har jobbet klinisk og som sakkyndig, men har siden 2005 utelukkende arbeidet med organisasjonsutvikling og lederutvikling i både offentlig og privat sektor.
Claus hovedfokus i bistanden er HVA skal oppnås (mål, strategi-implementering mv) kombinert med HVORDAN gjør vi det, hvordan få det til. Prosessforståelse, relasjonskompetanse og systemforståelse er sentrale kompetansesøyler i dette arbeidet.
 


Sigrid Tollefsen har en erfaringsbasert master i styring og ledelse og har også hovedfag i historie. Hun jobber som seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD), der hun koordinerer arbeidet med utvikling av nytt styringssystem for Forskningsrådet som alle departementene bruker.  Hun har bl. a erfaring fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) og fra ulike avdelinger i KD og har mye med koordinerende prosesser.


Tyri Stugu er seniorrådgiver i Forskning- og innovasjonsavdelingen i Nærings og fiskeridepartementet. Stugu arbeider med å utvikle styringen av NFDs virksomheter, og hun har vært spesielt opptatt av hvordan gode prosesser kan tilrettelegge for bedre styring. Stugu har en master i samfunnsøkonomi fra NHH og har tidligere jobbet med handelspolitikk og som taleskriver for politisk ledelse i Nærings og fiskeridepartementet.


Daniel Massie er doktorgradsstipendiat i strategisk ledelse ved BI hvor han fokuserer på kommunikasjon og relasjoners rolle for koordinering og samhandling i arbeid preget av høy kompleksitet og usikkerhet. I tillegg til Varde-caset (som han skal presentere) så forsker han på koordinering og samhandling mellom aktører i den norske byggenæringen. Daniel har arbeidet innen utdanning, politikk og med utviklingsprosjekter og innehatt flere styreverv i både privat og offentlig sektor.


Inger Johanne Sæterbakk er kommunikasjonsrådgiver, skribent i Stat og Styring og en av forfatterne bak boka Magnhild. En roman om sex, fyll og offentlig forvaltning. Hun vil gi oss et skråblikk på prosessledelse.
 


 

Publisert 16. mai 2017 16:36 - Sist endret 12. des. 2018 18:19