Konferanser

Partnerforum arrangerer to årlige heldagskonferanser med fokus på samfunnsaktuelle temaer som opptar forvaltningen på tvers.

Vårkonferansen arrangeres ved Handelshøyskolen BI og høstkonferansen ved Universitetet i Oslo.

Konferansene er åpne for alle. Deltakelse er gratis for ansatte hos våre partnere, for alle andre gjelder en deltakeravgift på kr. 1500,- (kr 750,- for studenter og pensjonister/honnør). Lunsj er inkludert.

Tidligere

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Tid og sted: 2. sep. 2021 08:4511:15, Domus Juridica, aud. 3

Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Tid og sted: 1. sep. 2021 08:4511:00, Gamle Festsal, Domus Academica

God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Tid og sted: 31. aug. 2021 08:4511:15, Domus Juridica, aud. 3

Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet
Tid og sted: 10. juni 2021 09:0014:30, Digitalt

Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 26. mars 2021 08:3010:00, Digitalt

Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 12. feb. 2021 08:3010:00, Digitalt

Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 20. nov. 2020 08:3010:00, Digitalt

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Tid og sted: 21. okt. 2019 09:0016:00, Harald Schjelderups hus

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 6. juni 2019 09:0015:30, Handelshøyskolen BI

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Tid og sted: 28. nov. 2018 09:0016:00, Sophus Lies auditorium
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Tid og sted: 29. mai 2018 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:0015:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Tid og sted: 29. mai 2017 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:0015:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Tid og sted: 3. juni 2016 08:3016:00, Handelshøyskolen BI

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Tid og sted: 16. okt. 2015 09:0015:45, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Tid og sted: 27. mai 2015 09:0015:40, Handelshøyskolen BI, C1-060

Partnerforums vårkonferanse 2015 tok for seg hvordan beslutninger egentlig treffes i Norge. Hvilke hindre oppstår som følge av motsetningene mellom politisk og økonomisk rasjonalitet?

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Tid og sted: 3. juni 2014 09:0016:00, Universitetet i Oslo, Blindern, Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

Tid og sted: 1. nov. 2013 09:0016:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Tid og sted: 10. juni 2013 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?

Tid og sted: 9. nov. 2012 09:0015:30, Aud. 1, Helga Engs hus, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2012.

Demokrati krever åpenhet og debatt. Derfor er offentlighetsloven en av de viktigste lovene vi har.

Tid og sted: 23. mai 2012 08:3014:00, Handelshøyskolen BI

Vårkonferanse om statsforvaltningens nye medieutfordringer

Tid og sted: 4. nov. 2011 09:0016:00, Georg Sverdrups hus, Blindern, UiO

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Tid og sted: 26. mai 2011 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.