Konferanser

Partnerforum arrangerer to årlige heldagskonferanser med fokus på samfunnsaktuelle temaer som opptar forvaltningen på tvers.

Vårkonferansen arrangeres ved Handelshøyskolen BI og høstkonferansen ved Universitetet i Oslo.

Konferansene er åpne for alle. Deltakelse er gratis for ansatte hos våre partnere, for alle andre gjelder en deltakeravgift på kr. 1500,- (kr 750,- for studenter og pensjonister/honnør). Lunsj er inkludert.

Tidligere

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 20. nov. 2020 08:3010:00, Digitalt

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Tid og sted: 21. okt. 2019 09:0016:00, Harald Schjelderups hus

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Bildet kan inneholde: Team.
Tid og sted: 6. juni 2019 09:0015:30, Handelshøyskolen BI

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Tid og sted: 28. nov. 2018 09:0016:00, Sophus Lies auditorium
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Tid og sted: 29. mai 2018 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:0015:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Tid og sted: 29. mai 2017 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:0015:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Tid og sted: 3. juni 2016 08:3016:00, Handelshøyskolen BI

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Tid og sted: 16. okt. 2015 09:0015:45, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Tid og sted: 27. mai 2015 09:0015:40, Handelshøyskolen BI, C1-060

Partnerforums vårkonferanse 2015 tok for seg hvordan beslutninger egentlig treffes i Norge. Hvilke hindre oppstår som følge av motsetningene mellom politisk og økonomisk rasjonalitet?

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Tid og sted: 3. juni 2014 09:0016:00, Universitetet i Oslo, Blindern, Georg Sverdrups hus, Aud. 1

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

Tid og sted: 1. nov. 2013 09:0016:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Tid og sted: 10. juni 2013 09:0016:00, Handelshøyskolen BI

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?

Tid og sted: 9. nov. 2012 09:0015:30, Aud. 1, Helga Engs hus, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2012.

Demokrati krever åpenhet og debatt. Derfor er offentlighetsloven en av de viktigste lovene vi har.

Tid og sted: 23. mai 2012 08:3014:00, Handelshøyskolen BI

Vårkonferanse om statsforvaltningens nye medieutfordringer

Tid og sted: 4. nov. 2011 09:0016:00, Georg Sverdrups hus, Blindern, UiO

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Tid og sted: 26. mai 2011 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Tid og sted: 12. nov. 2010 08:3016:00, Universitetet i Oslo, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Tid og sted: 6. mai 2010 08:3016:00, Handelshøyskoen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Tid og sted: 26. nov. 2009 08:3016:00, Universitetet i Oslo, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Tid og sted: 27. mai 2009 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Tid: 10. okt. 2008 09:0016:00

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Tid og sted: 26. mars 2008, Handelshøyskolen BI

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?