Vårkonferansen: Innovasjon i offentlig sektor

Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet

Vi vil se på innovasjon med et overordnet blikk, med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor som bakteppe for dagen, vise frem gode caser og se på hva som skal til for å skape kultur for innovasjon.Noen av spørsmålene vi håper å kunne besvare er:

  • Hva er innovasjon i offentlig sektor, og hva forstår man med begrepet?
  • Statlig sektor ønsker å være innovativ – men klarer vi det?
  • Er staten for fokusert på drift, og er det mulig å fokusere både på drift og på utvikling samtidig?
  • Hvordan kan offentlig sektor være en pådriver og legge til rette for innovasjon og omstilling?
  • Hvilke effekter får vi ut av offentlig innovasjon?
  • Hvordan legge til rette for et godt samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor?
  • Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

Program

Video del 1:
Video del 2:
 
Video del 3:
 

 

09:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat
  En innovativ offentlig sektor - Kultur, ledelse og kompetanse
Jan Hjelle, ekspedisjonssjef, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 

Innovasjon i offentlig sektor
Rolf Rønning, professor emeritus, Høgskolen i innlandet

  Fra innovasjon i offentlig sektor til samfunnsinnovasjon
Taran Thune, professor, Universitetet i Oslo
  Panelsamtale med innlederne ledet av Ruth Astrid Sæter
10:45 Pause
11:00 Penga eller livet? Gevinstrealisering i helse
Kari Kværner, professor, Handelshøyskolen BI
 

Før-kommersiell anskaffelse: Automatisk miljøovervåkning med miljø-DNA Sunniva Aagaard, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

  Hvordan utløser vi potensialet for innovasjon i offentlig sektor?
Markus Bugge, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
  Panelsamtale med innlederne ledet av Ruth Astrid Sæter
12:30 Pause
13:00 Hvordan tilrettelegge for samarbeid og innovasjonskultur
Bjørn Erik Mørk, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
  Naturlig samarbeid på jobb
Jens Andreas Huseby, Digital forretningsutvikler, Bekk Consulting AS
  Innovasjon i praksis
Christel Halsen, avdelingsdirektør Skatteetaten
  Panelsamtale med innlederne ledet av Ruth Astrid Sæter
14:30 Takk for i dag!

Påmelding

Påmelding for partnerne Fri inngang. Hvem er partner?

Påmelding partnere

Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

Påmelding ikke-medlemmer

Om foredragsholdere og deres foredrag

Jan Hjelle er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet  og leder Avdeling for IT-og forvaltningspolitikk. Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon (eKOM). Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og Personvernnemda. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, eyewear, hake, briller.Taran Thune er professor i innovasjon ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år forsket på blant annet innovasjon i offentlig sektor, og spesielt i helsesektoren. Hun leder et åtteårig forskningssenter som jobber med innovasjon og bærekraftig omstilling (INTRANSIT). Hun er også engasjert i Universitetet i Oslo’s satsning på samfunnsinnovasjon blant annet gjennom Oslo Science City og i oppstarten av UIOs banebrytende initiativ «SPARK Samfunnsinnovasjon».    

 

Bildet kan inneholde: yttertøy, ansikt, panne, nese, hud.Rolf Rønning professor emeritus, Høgskolen i innlandet (HINN). Professor i sosialpolitikk. Har fra 2005 arbeidet med å utvikle offentlig innovasjon som fagfelt, bl.a. gjennom oppretting av et Ph.d. program ved høgskolen, fagansvar for Den nasjonale innovasjonsskolen for kommunene, og deltakelse i to store EU-prosjekter om offentlig innovasjon. Det siste prosjektet, «Understanding value co-creation in public services for transforming European public administration (CoVal)» ble initiert fra HINN og er et samarbeid med forskere fra ti andre land. Arbeider nå bl.a. med boka « Valuing public innovation» (Palgrave) sammen med tre europeiske kolleger

Bildet kan inneholde: person, smil, nese, hår, kinn.Kari Kværner er lege, leder, gründer og Norges første kvinnelige professor i øre- nese- hals-medisin. I dag er hun senterdirektør for et forsknings- og innovasjonssenter ved Oslo universitetssykehus, C3 – Centre for Connected Care og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, briller.Sunniva Aagaard er seniorrådgiver ved Miljødirektoratet hvor hun blant annet jobber med nasjonal og internasjonal oppfølging av miljø-DNA, genetiske ressurser og fremmede organismer. Hun leder Miljødirektoratets arbeid med den før-kommersiell anskaffelsen "automatisk miljøovervåkning med miljø-DNA."

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.Markus M. Bugge jobber som førsteamanuensis på TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som seniorforsker ved NIFU Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. Han besitter lang erfaring fra studier av innovasjon og innovasjonspolitikk. Ett av hans forskningsområder er innovasjon i offentlig sektor, hvor han blant annet har arbeidet med ulike studier innenfor helse, utdanning og renovasjon. Han har også jobbet med evaluering av innovasjonspolitiske virkemidler og utvikling av indikatorer for å måle innovasjon i offentlig sektor. I sin forskning er han opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for innovasjon innenfor eksisterende handlingsrom, kompetanse og incentivstrukturer i offentlige organisasjoner og tjenester.
 

Bildet kan inneholde: panne, briller, smil, dress skjorte, visjon omsorg.Bjørn Erik Mørk er organisasjonssosiolog og førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Han er Programdirektør for helse og leder sammen med Thomas Hoholm forskningssenteret Senter for helseledelse ved BI. Videre er han fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten, og for Topplederprogrammet i helsesektoren. Han er medlem av Executive Committee for NORSI (Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship). I sin forskning trekker han på praksisbaserte perspektiver for å belyse temaer som innovasjonsprosesser, læring, tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, makt og teknologiens betydning i organisasjoner. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hår, kinn.Jens Andreas Huseby er cand. scient. i human adferdsbiologi, med hovedfag i evolusjonen av samarbeid hos mennesker. 
Han er temaeier for "Samarbeid i teams" hos konsulentselskapet Bekk og har lang erfaring med tidligfase forretningsutvikling og team- og prosjektledelse - blant annet gjennom Avinor, innovasjonsnettverket Connect Norge, mentorvirksomhet og egne oppstarter. 
Mennesket er fra naturens side utstyr med sterke samarbeidsinstinkter. Hva bør vi passe på når vi vil legge til rette for mer innovasjon og arbeidsglede?

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, kjeve, nakke, erme.Christel Halsen er avdelingsdirektør forretningsutvikling i Skatteetaten. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU, samt innen ledelse ved BI. Har lang erfaring innen ledelse av innovasjonsarbeid, forretningsutvikling og digitalisering av offentlige tjenester, blant annet ansvar for digitalisering og selvbetjent innkreving ved Statens innkrevingssentral, og konseptvalgutredning Fremtidens innkreving i Skatteetaten.    

 

Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året.

 

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 29. jan. 2021 12:53 - Sist endret 21. juni 2021 12:26