Hva er en god strategi?

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Strategi -

Utvikling og omstilling i statsforvaltningen dukker stadig opp som nøkkelbegrep for å lykkes med å levere gode tjenester til et samfunn i rask utvikling. Likevel kan det synes som om embetsverket ikke får det helt til. Hvordan kan vi bli bedre på langsiktighet ved hjelp av virksomhetenes strategier?
  
Nettverkets første av seks seminarer tar opp følgende sider ved statsforvaltningens strategiarbeid:

 • Hva kjennetegner strategiforskningen i dag?
 • Hva er dilemmaene i godt strategisk arbeid og hvor ligger våre utviklingsmuligheter?
 • Hvordan jobber privat- og offentlig sektor med strategi? Hva kan vi lære av privat sektor?

Program

12.00 Registrering og enkel bevertning
12:30

Velkommen ved Partnerforums sekretariat (PDF)
Seminarleder: Werner Christie, spesialrådgiver, Handelshøyskolen BI

13:30 Pause - mingling og enkel bevertning
13:45

Hva er en god virksomhetsstrategi, hvorfor er den viktig og hvordan skal den etableres? 

14:45 Diskusjon med innspill fra salen. Diskusjonsleder: Werner Christie, BI
Video av samtalen
15:30 Slutt
  Med forbehold om endringer

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.

Påmelding    

Om foredragsholderne og deres foredrag

 

Randi Lunnan er professor i strategi og instituttleder på institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Hun er siv.øk og har sin PhD fra NHH. Forskningsområder er allianser og oppkjøp samt organisering og strategi i internasjonale foretak. Sammen med Øystein Fjeldstad har hun skrevet boka «Strategi» (Fagbokforlaget, 2018). 

Foredraget omhandler begrepet strategi, sett ut i fra ulike teoretiske perspektiv. Foredraget omhandler også strategiske nivå, analyser, prosesser og elementer i strategi som det behandles i fra strategi og ledelseslitteraturen.


Tobias Bach er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap og ARENA Senter for europaforskning (begge Universitetet i Oslo). Han er også fellow ved Hertie School of Governance i Berlin. Han forsker på reformer i offentlig sektor og forholdet mellom politikk og forvaltning.
Sammen med Kai Wegrich har han redigert boken “The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non‐Coordination” (Palgrave Macmillan, 2019).
Om foredraget: Bach vil belyse sentrale kontekstfaktorer ved strategiske beslutninger i offentlige organisasjoner og utdyper sentrale forskjeller mellom strategi i offentlig og privat sektor
 

Randi Marie Tandle leder den nyopprettede strategiseksjonen i Skatteetaten.  Skatteetaten har nylig omorganisert seg for å møte endringene i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. I omorganiseringen har Skatteetaten valgt å i enda større grad satse på målrettet langsiktig planlegging. Randi Marie er utdannet sivilingeniør og har lang erfaring som leder fra ulike nivåer i Skatteetaten, både operativt og strategisk.
Om foredraget: Skatteetaten har over mange år jobbet systematisk med strategi og langsiktig planlegging. Hvorfor har vi gjort dette? Hvordan har vi gjort det? Hva har vi fått ut av det? Her har det vært læring både på godt og vondt. I dette innlegget ønsker vi å dele noen av våre erfaringer på området.

 

Øystein MyrvoldØystein Myrvold er strategidirektør og leder for investeringer i Telenor Norge. Han er utdannet bygningsingeniør, siviløkonom og er autorisert finansanalytiker. Han har vært ansatt i ulike stillinger i Telenorkonsernet siden 2000, blant annet i Telenor Forskning og Utvikling, arbeidet med innovasjon i Telenor Next og Telenor Venture, og som businesscontroller for datterselskapene i India, Thailand og Myanmar.
Om foredraget: Telenor har de siste årene tilpasset seg stadig større og raskere endringer i kundenes adferd, teknologi og rammebetingelser. Foredraget gir en gjennomgang av hvordan strategien etableres, implementeres, måles og endres.

 

Werner Christie er førstelektor II ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Han er også spesialrådgiver ved BI. Christie er utdannet lege og tidligere helsepolitiker, og han var Helseminister under Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (Ap). Han har vært fylkeshelsesjef og sykehussjef, og han har også forsket og publisert lærebøker. Christie har hatt diverse helserelaterte styreverv for tjenesteytere, investorer og nyetablerte virksomheter. Werner har bidratt flere ganger for Partnerforum og ledet bla. Vårkonferansen 2015; Gjennomføring forbudt? Om beslutninger, investeringer og rasjonalitet 

Om Partnerforums nettverk:  Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2019-2021. To seminarer avholdes hvert år i perioden 2019-21. Første seminar er under planlegging.


Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe
Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (april 2019) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Norges forskningsråd, DFØ og DIFI. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

 

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer (LInk).

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 2. mai 2019 14:07 - Sist endret 9. des. 2019 12:16