Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom

Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

Strategi -

Hvilke utfordringer og muligheter står det offentlige overfor - og hvordan virker dette inn på dagens strategiarbeid?

 • Fremtidens forvaltning - departementenes roller og handlingsrom
 • Offentlig sektor - har vi behov for et nytt begrepsapparat?
 • Lederes handlingsrom – likheter mellom offentlig og privat sektor. Hvordan kan ledere i det offentlige utnytte sitt handlingsrom bedre?


Begrenset antall deltakere i auditoriet, seminaret streames. 

Program

 
Last ned mediefil

12 30

Registrering og enkel bevertning

13:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat
Seminarleder: Ruth Astrid Sæter

   
14:45

Samtale mellom innlederne med spørsmål fora seminardeltakerne ledet av Ruth Astrid Sæter

Slutt ca 15:30   Program PDF

  Med forbehold om endringer

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.
Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret.  

Påmelding
Påmeldingen gjelder alle som skal delta, dvs både fysisk i auditoriet (begrenset antall plasser) og via streaming.

Om foredragsholderne og deres foredrag

Bildet kan inneholde: slips, ansikt, panne, hake, øyenbryn.Frede Hermansen er assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.  Frede Hermansen har siden 2017 vært Assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han kom da fra stillingen som Avdelingsdirektør for Strategi, Økonomi og Virksomhetsstyring i Politidirektoratet. Hermansen kom til Politiet i 2013 etter å ha deltatt i «Politianalyseutvalget» (NOU 2013) og var sentral i planlegging og gjennomføring av reform- og endringsarbeidet i Politiet fra 2013 til 2017. Han har utdanning fra Hærens Krigsskole og en mastergrad fra BI. Han har tidligere innehatt ulike stillinger som leder- og saksbehandler i Forsvarsdepartement, primært knyttet til Forsvarssektorens langtidsplaner og gjennomføringen av disse.
Om foredraget: Fremtidens forvaltning må bli flinkere til å utforske muligheter og usikkerhet. Økt kompleksitet og flere avhengigheter vil kreve mer samarbeid og evnen til helhetlig ansvar. Dette utfordrer både sektorprinsippet, forvaltningens arbeidsmåter og hvordan departementene tenker rundt egen rolle. Hvordan kan departementene skape merverdi i fremtidens forvaltning?
«Utfordringen, og der sliter mange departementer, er å bevege seg mot idealet, som er strategisk målstyring på samfunns- og brukereffekter». 
 

Christine Meyer er professor i strategi på Norges Handelshøyskole. Ved siden av å være akademiker har Christine erfaring som toppleder i offentlig sektor gjennom å ha vært konkurransedirektør for Konkurransetilsynet og administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå. Christine har også hatt politiske toppverv og var statssekretær i Bondevik II regjeringen og finans- og helse- og sosialbyråd i Monica Mælands byråd i Bergen.  Forskningsmessig har Christine særlig vært aktiv innenfor strategiutvikling og -endring og hennes forskning spenner over både privat og offentlig sektor. I 2019 utgav Christine ut boken «Ikke for å konkurrere» sammen med Victor Norman.
Om foredraget: Med utgangspunkt i boken «ikke for å konkurrere» vil Christine peke på noen viktige forskjeller mellom offentlig og privat sektor og vise hvorfor det er behov for et nytt begrepsapparat som omfavner særtrekkene ved oppdragene, aktørene og ressursene i offentlig sektor. I foredraget vil Christine også vise noen av de utfordringene og mulighetene arbeidet med strategi skaper i dialogen mellom departementer og etater.
 

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hode, hake, briller.Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitenskap og offentlig administrasjon ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Han har forsket på forholdet mellom politikk og administrasjon, endring i og av offentlige organisasjoner, samt ledelse i offentlige organisasjoner. Han har publisert en rekke artikler både nasjonalt og internasjonalt, samt en rekke mye benyttede bøker. Siste bøker er Ledelse og den offentlige dimensjon (2019), og Perspektiver på kommune-Norge (2020).
Om foredraget: Med basis i en stor survey som dekket nesten 3000 ledere i norske organisasjoner ser vi nærmere på hvorvidt ledere i offentlige organisasjoner har mindre handlingsrom – mulighet til å utøve skjønn – enn ledere i rent private og i mer hybride organisasjoner (for eksempel offentlig forretningsvirksomheter). Flere hypoteser om hvorfor ledere i offentlig sektor kan tenkes å oppleve mindre handlingsrom blir trukket frem, og hver av disse blir empirisk belyst.

 

Jan HjelleJan Hjelle er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet  og leder Avdeling for IT-og forvaltningspolitikk. Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon (eKOM). Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og Personvernnemda. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.
Om foredraget: Hjelle har deltatt i arbeidet med å utarbeide ny strategi for departementsfellesskapet, som nå er på høring. Strategien forsøker å svare på spørsmålet om hvordan departementene som fellesskap kan bli bedre til å takle den stadig mer komplekse virkeligheten som offentlig sektor står overfor. Hjelle vil i sitt innlegg gå nærmere inn på bakgrunnen for de foreslåtte tiltakene i strategien og bruke relevante eksempler og erfaringer fra avdelingens ansvarsområder for å vise at det er mulig å få til samarbeid, men at det ikke skjer uten at noen tar lederskap og initiativ.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året. Ruth Astrid ledet også Partnerforums forrige strategiseminar, som tok opp strategiarbeid i direktoratene.

 

Om Partnerforums nettverk: Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2019-2021. To seminarer skal etter planen avholdes hvert år i perioden 2019-21. 
Se nettverkets nettside om våre to avholdte seminarer

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (august 2020) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd, DFØ og Digitaliseringsdirektoratet. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 13. aug. 2020 21:21 - Sist endret 25. sep. 2020 09:41