Hvordan fremtidssikre forvaltningen?

Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint

Nettverk om strategisk analyse og strategiutvikling, seminar nr 4:

To videoer dekker seminaret, den første foredragene, den andre viser samtalen. 

 
Last ned mediefil
 
Last ned mediefil
 • Hvordan foregår det strategiske endringsarbeidet i departement og direktorat? Og hva er sammenhengen mellom disse? Hva kan vi lære av våre naboland?
 • Fremtidens departementer - nye måter å jobbe på i departementsfellesskapet
 • Strategiutvikling som dynamisk prosess
 • Tverrsektorielle utfordringer - styring på tvers og ledelse på langs
 • Bruk av fremtidsscenarier
 • Strategi som disiplinert eksperimentering

Program

13:00

Velkommen ved Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat og
seminarleder Ruth Astrid Sæter

13:05

Hvorfor må fremtidens departementer bli bedre til å samarbeide på tvers- og hvordan skal de lykkes med det? (PDF) Astri Hildrum, KMD

Hvordan skal fremtidens departementer bli bedre på å samarbeide på tvers? (PDF)
Geir Senum, NTL

13:30

Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi = Dynamisk organisasjonsutvikling (PDF)  
Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet

13:50

Styring på tvers og ledelse på langs (PDF)
Joar Sæterdal Vik, DFØ

14:10

Har du det rette kartet over omgivelsene - hvordan fremtidssikre forvaltningen?
Kristin Karlsrud Haugse, Digdir

14:30

Strategi som disiplinert eksperimentering
Vegard Kolbjørnsrud, BI

14:50


15:30

Samtale mellom innlederne med spørsmål fra seminardeltakerne via Slido* ledet av Ruth Astrid Sæter.

Slutt. Med forbehold om endringer.  Program PDF (link)

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne og spesielt inviterte.
Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret samt kode til Slido.com* for evt spørsmål til innlederne under seminaret. 

Påmelding
Påmeldingen gjelder alle som skal delta via streaming.

Om foredragsholderne og deres foredrag

Astri Hildrum er utdannet statsviter og jobber som seniorrådgiver i Statsforvaltningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere jobbet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT), der hun jobbet med analyser og utviklingsarbeid med departementenes ansvar for en samordnet forvaltning som et særlig interessefelt. Hun har også vært ansatt i Kunnskapsdepartementet og har vært tilknyttet flere andre departementer og direktorater.

Geir Senum har permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet for å være tillitsvalgt på heltid i NTL Sentralforvaltningen. Han representerer NTL i kontaktgruppa for tillitsvalgte og vernetjenesten i departementsfellesskapet.
 

 

Om Hildrums og Senums innlegg:  Det er utviklet en ny strategi som gir retning til hvordan departementene skal utvikle seg som flerfaglig og administrativt fellesskap, slik at prioriterte samfunnsutfordringer kan løses. Hildrum presenterer strategien og gir eksempler på tiltak og innsatser som skal bidra til å realisere intensjonene i den, mens Senum presenterer perspektiver sett fra sitt ståsted som tillitsvalgt.

Lise Sannerud ble utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i 2018. Tidligere har hun blant annet arbeidet som direktør for Sekretariatet for konfliktrådene, HR-direktør i Skattedirektoratet og kommunalsjef/rådmann i Frogn kommune.

Om foredraget: Strategien gir oss retning for fremtiden. Den vil hjelpe oss å løse våre oppgaver på en systematisk og helhetlig måte, og bygger på analyser av etaten og det landskapet vi befinner oss i. Strategien beskriver organisasjonens ønskede endringspotensiale i fem strategiske hovedområder. Disse ble utarbeidet med stor deltagelse og forankring i etaten. Allerede her startet viktige endringsprosesser.   Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-2026 (link)

Joar Sæterdal Vik leder avdeling for kompetanseutvikling i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Tidligere har Joar vært fagsjef i seksjon organisasjon og ledelse i Oslo kommune og hatt ulike operative og administrative lederroller i Forsvaret.  Joar har god kunnskap og lang erfaring fra ledelse som verktøy for å nå strategiske målsettinger.
Om foredraget: Ledere i staten står overfor tverrsektorielle utfordringer som krever god strategisk styring på tvers og ledelse på langs. Foredraget vil peke på forventninger til ledere, handlingsrommet de har og forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking, læring og utvikling er stort. Avslutningsvis vil Joar gi noen råd og tips basert på fremtidige utfordringer ledere vil møte.

Kristin Karlsrud Haugse arbeider i Digitaliseringsdirektoratet med forutseende innovasjon og digital transformasjon. Kristin har lang erfaring som prosjektleder for scenarioutvikling og foresight i internasjonale rådgivningsfirma, senest Rambøll Management Consulting hvor hun var ansvarlig for fagområdet internasjonalt. Hennes kompetanse knytter seg til hvordan strategisk fremsyn kan hjelpe oss å håndtere nye, ukjente situasjoner, stor kompleksitet og usikkerhet og hjelpe oss å ta krevende beslutninger. I tillegg til siviløkonomiutdanning fra Norges Handelshøyskole har hun masterprogram i Scenarioutvikling, foresight og strategi og sertifisering gjennom Oxford Scenario Programme ved University of Oxford.
Om foredraget: Bruk av fremtidsscenarier i strategisk arbeid.
COVID-19, økende økonomisk ulikhet, klimakrisen og geopolitiske spenninger har økt interessen og behov for scenarioutvikling og andre fremsynmetoder. Metodene er effektive for å utforske hvilken utvikling vi kan stå overfor - og hjelpe oss med å ruste oss for fremtiden. Vi må rett og slett jobbe med politikk, strategi og innovasjon på andre måter enn tidligere. Gjennom praktiske eksempler vises det hvordan vi kan gjøre gode strategiske valg nå og lære oss å leve med usikkerheten.

Vegard KolbjørnsrudVegard Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Vegard har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review, Strategic Organization og Strategy & Leadership og forskningen hans har blitt dekket i norske og internasjonale medier. Han er fagansvarlig for det nye topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten og for den digitale studieretningen ved BIs Executive MBA-program.
Om foredraget: Når verden endrer seg raskt og uforutsigbart er strategisk planlegging risikabelt. Da kan selv den beste plan være uegnet når den gjennomføres. I slike omgivelser kommer lærende og utforskende tilnærminger til sin rett. Inspirert av den vitenskapelige metode vil Vegard fortelle om strategi som disiplinert eksperimentering og hvordan dette gjøres i praksis.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året. Ruth Astrid ledet også Partnerforums to foregående strategiseminarer, som tok opp hhv "Strategiarbeid i direktoratene; etatstyringens C-moment?" og "Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom".

 

Om Partnerforums nettverk: Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2019-2021. To seminarer skal etter planen avholdes hvert år i perioden 2019-21. 
Se nettverkets nettside om våre tre avholdte seminarer

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (april 2021) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Buf-dir, Digitaliseringsdirektoratet, DFØ, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 5. aug. 2021 12:17 - Sist endret 5. aug. 2021 12:17