Implementering av strategi

Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

 • Nettverk om strategisk analyse og strategiutvikling, seminar nr 5:
  Forutsetninger for vellykket strategiimplementering
 • Strategi 2.0 - hvordan møte morgendagens utfordringer?
 • Nasjonale politiske strategier og virksomhetsstyring; – hvordan få strategier til å henge bedre sammen med kjernevirksomheten?
 • Hvordan oppleves gjennomføringen av ny politikk/nasjonale planer ute i sektorene?
  - Samordningsutfordringer ved strategiimplementering 
  - Økonomistyring og strategiimplementering
 • Faglig kvalitet og kompetansekrav. Hva kan vi lære av andre land?

Program

12:30 Registrering og enkel bevertning

13:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat
Seminarleder Ruth Astrid Sæter

13:05

Strategi 2:0  Strategiarbeid i komplekse, dynamiske omgivelser
Øystein Fjeldstad, professor, Handelshøyskolen BI

13:25

Lange linjer og løse koblinger. Gjennomføring av ny politikk  
Espen Aasen, ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet

13:45

En strategi i bruk - hvordan PST  knytter strategi til økonomistyring
Katherine M H Ødegaarden, strategisk planlegger, Politiets sikkerhetstjeneste

14:05

Pause  -  mingling og enkel bevertning

14:20

Kompetanse for fremtiden – hva skal til?
Tone Kristin Kastnes, underdirektør, DFØ

14:40 Politikkutvikling og -gjennomføring: Kompetansekrav
Tor Saglie, spesialrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15:00


15:30

Samtale mellom innlederne med spørsmål fra seminardeltakerne ledet av Ruth Astrid Sæter.
Delta ved å sende inn spørsmål via Slido; bruk koden #PF-Strategi 

Slutt.
Med forbehold om endringer  

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne og spesielt inviterte. På dette seminaret vil det være mulig å delta enten fysisk eller digitalt. Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret samt kode til Slido.com* for evt spørsmål til innlederne under seminaret.

Påmelding

Meld deg på for fysisk deltakelse
 

Meld deg på for digital deltakelse
 

Om foredragsholderne og deres foredrag

Øystein D. Fjeldstad er professor ved Institutt for Strategi og Entreprenørskap, Handelshøyskolen BI. Hans forskning fokuserer på verdiskaping og organisering. Han har arbeidet med disse problemstillingene innen ulike sektorer blant annet telekommunikasjon og nettverkstjenester, bank og finans, teknologi og helsetjenester. 
 

Om foredraget: Strategiprosesser søker å forutse en usikker fremtid, utvikle målrettede handlingsalternativer, og implementere valgt strategi (Simon, 1993). Mange organisasjoner møter nå økt dynamikk og økt kompleksitet i sine omgivelser drevet frem av hurtig digitalisering, geopolitisk ustabilitet og nylig COVID-19. Slike endringer utfordrer veletablerte strategi og planleggingsprosesser og tilnærminger til organisasjonsdesign. Innlegget vil ta for seg hvordan prosessene påvirkes og løfte frem, med utgangspunkt i teori om ledelse av komplekse adaptive systemer (c.f. Davis, Eisenhardt, Bingham, 2009; Hazy and Uhl-Bien, 2015) noen mulige måter å møte utfordringene på.

Espen Aasen er ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet hvor han leder spesialisthelsetjenesteavdelingen. Han har tidligere arbeidet i Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

 

Om foredraget: Departementene har hver for seg og til sammen en rekke strategier og handlingsplaner som skal gjennomføres og følges opp. Hensikten er å få effekt helt ut. Utredningsinstruksen stiller som et av seks minimumskrav å besvare spørsmålet "Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring".  Likevel er det vanskelig å dokumentere effekt, særlig i de komplekse sakene hvor samspillet mellom ulike sektorer og aktører er viktig. Espen satt i arbeidsgruppen som utarbeidet et forslag til ny strategi for departementsfelleskapet – Gode hver for oss. Best sammen. Med utgangspunkt i dette forslaget og erfaringer fra flere departement, vil han snakke om utfordringer og muligheter for gjennomføring av ny politikk.

Katherine M. Holen Ødegaarden er strategisk planlegger ved sjefens stab i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hvor hun jobber med organisasjonsutvikling, strategi og virksomhetsstyring. Hun har tidligere jobbet i Forsvaret blant annet innen strategiutvikling og investeringsplanlegging. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en executive MBA fra handelshøyskolen BI.


Om foredraget: En strategi i bruk - hvordan PST  knytter strategi til økonomistyring. PST er del av Norges EOS-tjenester (Etterretning, overvåkning og sikkerhetstjenester). Med sitt samfunnsoppdrag håndterer PST blant annet trusler knyttet til terrorisme og kontraetterretning. Med komplekse utfordringer og rask omskiftelige omgivelser har PST sett et behov for en retningsgivende strategi som tydelig veileder konkrete utviklingsbehov og interne prioriteringer. Katherine deler PST sin erfaring fra utvikling av deres strategiprosesser med mål om å skape en tydeligere kobling til økonomistyringen. Avslutningsvis deler hun refleksjoner om kritiske suksessfaktorer både til etats- og departementsnivå.  

Tone Kristin Kastnes er utdannet samfunnsøkonom og jobber i avdeling for kompetanseutvikling i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hun var våren 2021 prosjektleder for et oppdatert behovsbilde for tverrgående kompetanseutviklingstilbud. Tone har tidligere ledet satsingen på digital læring i staten i Difi. Hun har også mange års erfaring fra departementsarbeid. 
Om foredraget: Kompetanse for fremtiden – hva skal til? Arbeidsgiverstrategien (2020-2023) vektlegger behovet for at statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov. Godt tilpasset kompetanse hos forvaltningens ledere og medarbeidere er en kritisk innsatsfaktor og forutsetning for at forvaltningen skal levere i henhold til forventningene. I foredraget vil vi få presentert tverrgående kompetansebehov for ledere og medarbeidere i staten og hvilke udekkede kompetansebehov DFØ har identifisert. Vi vil også få høre om hvordan KMD og DFØ vil bidra til at departementer og øvrige statlige virksomheter har den kompetansen de trenger fremover.

Tor Saglie er utdannet statsviter med bred erfaring fra ulike lederstillinger i offentlig forvaltning på høyt nivå. Dette inkluderer bla stillinger som kommunaldirektør i Oslo kommune, universitetsdirektør ved UiO, NAV-direktør og departementsråd i både KMD og JD. Han arbeider nå som pensjonert med en utredning for KMD om kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikken.

Om foredraget: Politikkutvikling og politikkgjennomføring er en hovedfunksjon for departementer og direktorater. Hvilken kunnskap, hvilke ferdigheter og holdninger må videreutvikles for å sikre god faglig kvalitet i embetsverkets arbeid knyttet til denne funksjonen? Hvilke kompetansekrav er det rimelig å fastsette? Hva kan vi lære av andre lands kompetansearbeid? UK Civil Service sitt kompetansearbeid knyttet til "policy profession» vil bli beskrevet og diskutert.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året. Ruth Astrid har også ledet våre tre foregående strategiseminarer, som tok opp hhv "Strategiarbeid i direktoratene; etatstyringens C-moment?", "Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom" og "Hvordan fremtidssikre forvaltningen".

 

Om Partnerforums nettverk: Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Seks seminarer avholdes løpet av 2019-2022 med temaer ønsket av partnerne. 
En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.
Se nettverkets nettside om våre avholdte seminarer

Partnerne har ønsket følgende fokus for seminarserien om strategisk analyse:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består av ressurspersoner fra ASD, Buf-dir, Digidir, DFØ, KLD og KMD. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 5. aug. 2021 12:35 - Sist endret 29. nov. 2021 17:19